The Source Doctrine and the Taxation after the Cessation of the Source: A Partial Solution to Imaginary Issue, David Gliksberg"> The Source Doctrine and the Taxation after the Cessation of the Source: A Partial Solution to Imaginary Issue">

דוקטרינת המקור והמיסוי לאחר "הפסקת המקור" - פתרון חלקי לבעיה מדומה
The Source Doctrine and the Taxation after the Cessation of the Source: A Partial Solution to Imaginary Issue

19 The Hebrew University Law Review 367, 1998

28 Pages Posted: 11 Dec 2017

See all articles by David Gliksberg

David Gliksberg

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 6, 2017

Abstract

תקציר בעברית: אבן־יסוד למבנה המורכב של מיסוי ההכנסה בישראל היא ד וקטרינת המקור. מוצאה של ‏דוקטרינה זו הוא מהמשפט ה אנגלי, ששימש הנדבך הראשון והמרכזי בחקיקה הפיסקלית ‏בישראל. דוקטרינה זו גורסת, כי רק הכנסות הנובעות ממקור ממוסות במס־הכנסה, ‏ולפיכך לא מוטל מס על ההכנסה הנובעת ממכירת המקור גופו, קרי: לא נוצרת חבות ‏ב״מס רווח הון. במרוצת העשורים האחרונים, החל מראשית שנות השישים, מתרחש ‏תהליך נרחב של החדרת מיסוי רווח ההון גם למשטרי המס שהושתתו על תפיסת המקור. ‏למרות זאת, מן הראוי להבחין בין שתי מגמות משנה בתהליך זה: המגמה הראשונה ‏והדומיננטית היא עצם הטלת מס על רווחי הון, ואילו המגמה השנייה והשולית יותר היא ‏האחדת או שילוב בסיס מס רווח ההון בבסיס מס-ההכנסה הפירותי. פערי העוצמה ‏וההיקף בין שתי המגמות הללו – במובן זה שהמגמה השנייה פחות אינטנסיבית בהשוואה ‏לחברתה - מביאים לתוצאה, שלמרות קיומו של מס רווח הון אזי קיימת נפקות בין ‏ההכנסות הפירותיות להכנסות ההוניות. המסקנה המרכזית הנובעת משיטת המקור ‏לאחר הטלת מס רווחי ההון היא, כי אין למסות הכנסות שאינן נובעות ממקור ושאינן ‏מהוות מכירת המקור גופו‎. ‎‏ אחת הסוגיות המעניינות, המזוהה במשך למעלה מיובל שנים ‏ועד עצם היום הזה כסוגיה הקשורה בטבורה לדוקטרינת המקור וכנגזרת מקיומה, היא ‏שאלת מיסוי ההכנסות שעיתוי מימושן לצורך קביעת החבות במס אירע לאחר המועד שבו ‏פסק המקור שממנו הופקו הכנסות אלה על־פי דוקטרינת המקור. סוגיה זו מכונה במשפט ‏האנגלי כ-‏Post cessation receipts‏, ובמשפט הישראלי – כ"הפסת ההתעסקות". בסוגיה זו ‏טמונים היבטים קונספטואליים ופרגמטיים מעניינים, ועל כך סב מאמרנו.‏

במאמר זה ברצוננו לבחון האם נכונה התפיסה המסורתית הרואה, כאמור לעיל, זיקה ‏הדוקה בין סוגיית מיסוי ההכנסות לאחר הפסקת המקור לבין דוקטרינת המקור והגורסת ‏כי אין למסות הכנסות שמומשו לאחר מועד הפסקת המקור שממנו הופקו. אנו נבחן את ‏נכונותה של התפיסה האמורה מן הבחינה הקונספטואלית מתוך התמקדות במהותה של ‏דוקטרינת המקור וכן את התוצאות החמורות, ובמיוחד במישור הפוזיטיבי, המתבקשות ‏מקיומה של תפיסה זו. כמו־כן נבחן את ההסדרים הסטטוטוריים שנקבעו לצורך פתרון ‏הקשיים שהתעוררו עקב התפיסה המסורתית האמורה. כפי שנראה בהרחבה בהמשך ‏הדברים, הפתרונות הסטטוטוריים המושתתים על התפיסה המסורתית הם חלקיים ‏ביותר ויוצרים קשיים חדשים‎.

‎לאחר בחינה זו - תוך הצגת הקשיים הטמונים בתפיסה המסורתית - ברצוננו להציע ‏תפיסה חדשה המנוגדת לתפיסה המסורתית ואשר יש בה מזור לתחלואיה השונים ‏והמיושנים של התפיסה המסורתית, מה גם שהיא נתמכת בשיקולי מדיניות מס רצויה. ‏כבר בראשית דברינו, ואנו נחזור לכך בהמשך הדברים, ברצוננו לציין שהתפיסה החדשה ‏אינה שוללת את דוקטרינת המקור, אלא מניחה את קיומה ובאה ליתן מענה לקשיים ‏שהתפיסה המסורתית יצרה מדוקטרינה זו. בכך אנו חולקים על הגישה המעניינת ‏שהובעה לאחרונה, שלפיה הרוחות החדשות המנשבות במשפטנו בתחום פרשנותה של ‏החקיקה הפיסקלית מביאות למסקנה, כי דוקטרינת המקור בטלה ועברה מן העולם. ‏עקרונית, אנו גורסים כי אכן מן הראוי לבחון את המרת דוקטרינת המקור בשיטה צודקת ‏יותר, אולם אין בתמורות השיפוטיות האחרונות כדי להגשים יעד זה. למאמר זה חשיבות ‏נוספת מעבר לתוכנו הספציפי. אנו ננסה להראות, כי יש לשלול לחלוטין עמדה מסורתית ‏המקובלת ללא עוררין עשרות שנים - עמדה אשר היו‎ ‎שראו בה את אחד הביטויים ‏המרכזיים לדוקטרינת המקור. עמדה זו לא נבחנה לעומקה מעולם, למרות השלכותיה ‏הקשות, והיא אומצה ונהפכה למעין סימן-ההיכר של דוקטרינת המקור, למרות שהיא ‏נעדרת לחלוטין כל בסיס צודק, הגיוני או פרגמטי. ניתן להניח שתופעות דומות מצויות ‏בענפי המשפט השונים, ובמיוחד בכל אותם ענפים שהושתתו על תפיסות דוקטרינות ‏מסורתיות של המשפט האנגלי. שומה עלינו, אפוא, לבוחנן היטב כי לעתים נגלה שתפיסות ‏מסורתיות אלה שגויות‎.‎

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Gliksberg, David, דוקטרינת המקור והמיסוי לאחר "הפסקת המקור" - פתרון חלקי לבעיה מדומה
The Source Doctrine and the Taxation after the Cessation of the Source: A Partial Solution to Imaginary Issue (December 6, 2017). 19 The Hebrew University Law Review 367, 1998, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3083451

David Gliksberg (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
221
PlumX Metrics