Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda (Corporate Blackmail and the Means of Its Limiting De Lege Lata and De Lege Ferenda)

Przegląd Prawa Handlowego, Nr 11/2003, p. 21-27

7 Pages Posted: 22 Dec 2017

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Date Written: November 2003

Abstract

Polish Abstract: Jednym z filarów ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych, w szczególności zaś w spółkach akcyjnych, jest z jednej strony zasada podejmowania decyzji metodą większościową (zasada władzy większości), z drugiej zaś przyznanie wspólnikom mniejszościowym prawa do inicjowania sądowej kontroli legalności rozstrzygnięć większości, które to prawo realizowane jest poprzez zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia. Prawo to, mające być w zamyśle ustawodawcy narzędziem obrony mniejszości, może jednak w rękach tej mniejszości stać się niebezpiecznym orężem skierowanym przeciwko spółce, jej organom menedżerskim i akcjonariuszom większościowym. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w sytuacji nadużywania prawa do zaskarżania uchwał. Opisowi tego zjawiska jak również analizie możliwych obecnie i pożądanych w przyszłości sposobów jego eliminacji poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Bez wątpienia najistotniejszym krokiem w kierunku eliminacji zjawiska szantażu korporacyjnego było wprowadzenie przez ustawodawcę zasady, zgodnie z którą zaskarżenie uchwały nie prowadzi automatycznie do zablokowania postępowania rejestrowego (art. 423 § 1, art. 249 § 2 k.s.h). Rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy z jednej strony postulatami efektywności, z drugiej zaś sprawiedliwości, tj. w tym przypadku ochrony mniejszości. Nie zasługuje na poparcie jakiekolwiek ograniczanie podmiotowe lub czasowe (tj. w rozumieniu określonego czasu posiadania akcji spółki) prawa do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia. Akcjonariusze powinni jednak być rozliczani z korzystania z przysługującego im prawa i – w razie jego oczywistego nadużycia lub też użycia w celu sprzecznym z przeznaczeniem prawa – powinni liczyć się z finansowymi (i ewentualnie innymi) sankcjami.

Usprawiedliwionym i wyważonym ograniczeniom w zakresie prawa zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia musi ponadto towarzyszyć wzmocnienie ochrony akcjonariuszy na wypadek naruszeń ich praw związanych z delegacją niektórych uprawnień z walnego zgromadzenia na zarząd spółki

English Abstract: One of the pillars of corporate governance in commercial companies, especially in joint-stock companies, is on the one hand the principle of majority decision making (majority rule), and on the other, granting minority shareholders the right to initiate judicial control of the legality of majority decisions, which is exercised by appealing against the resolutions of the general meeting. This right, intended to be the legislator's intention to defend the minority, may however become a dangerous weapon in hands of this minority, against the company, its management bodies and majority shareholders. Such a phenomenon occurs in the case of abuse of the right to challenge resolutions of the general meeting. The description of this situation as well as the analysis of currently possible and desirable methods of its elimination is the subject of this article.

Undoubtedly the most important step towards eliminating the casus of corporate blackmail was the introduction of the principle, according to which an appeal against the resolution does not automatically lead to blocking the registration proceedings (Article 423 § 1, Article 249 § 2 of the Polish Code of the Commercial Companies). This solution is a compromise between, on the one hand, demands for efficiency, and on the other, justice, i.e. in this case – protection of minorities. There should be no support for any subjective or temporary (i.e. meaning a specified period of holding the company’s shares) limitation of the right to appeal against the resolutions of the general meeting. However, shareholders should be accountable for using their right and, in the event of its obvious abuse or use for purposes contrary to the purpose of the law, should take into account financial (and possibly other) sanctions.

Justified and balanced restrictions in the scope of the right to appeal against the resolutions of the general meeting must also be accompanied by strengthening the protection of shareholders in the case of violations of their rights related to the delegation of certain rights from the general meeting to the management board of the company.

Note: Downloadable document is available in Polish.

Keywords: corporate blackmail, minority shareholders protection, appeal against the resolutions, Polish company law

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz, Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda (Corporate Blackmail and the Means of Its Limiting De Lege Lata and De Lege Ferenda) (November 2003). Przegląd Prawa Handlowego, Nr 11/2003, p. 21-27. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3090273

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
91
PlumX Metrics