Оцінка Рівня Наближення Чинного Законодавства Про Компанії, Корпоративне Управління, Бухгалтерський Облік І Аудит Й Існуючих Практик в Україні До Стандартів І Практик Єс (Assessment of Approximation Level of the Present Company, Corporate Governance, Accounting and Auditing Legislation and Existing Practices in Ukraine to EU Standards and Practices)

AETS Consortium – Грудень 2014

747 Pages Posted: 5 Jan 2018

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Viktoria Zdiruk

Independent

Alla Nadzon

Independent

Date Written: December 2014

Abstract

Ukrainian Abstract: Метою цього дослідження є аналіз українського законодавства і практики в галузі права, що регулює заснування і діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит, та вивчення його поточного рівня відповідності до вимог та стандартів права ЄС. Дослідження також містить актуалізовану інформацію про основні зміни, які відбулися в аналізованих сферах в 2014 році.

Розвиток законодавства - це явище, яке рідко відбувається лінійно. Часи швидких змін чергуються з часами застою, реформи супроводжуються періoдами їх засвоєння. Українське право не відхиляється від цієї моделі. За останні майже 25 років кілька моментів ознаменували віхи в цьому процесі. Цими моментами в часі були: 1991 рік –прийняття Закону «Про господарські товариства», 2004 рік - прийняття Цивільного та Господарського кодексів і 2008 рік - народження нового Закону «Про акціонерні товариства». Новий імпульс для реформування законодавства став актуальним і політично можливим саме тепер: адже відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, що була підписана в 2014 році, Україна зобов’язалась привести своє законодавство у відповідність до вимог права ЄС. Це дослідження відсилає до тієї частини Угоди про Асоціацію, яка стосується законодавства про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит. Загальною метою цього Звіту є покращення бізнес-клімату в Україні за допомогою наближення її законодавства про компанії, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит до стандартів і практик ЄС. У Звіті представлена оцінка поточного рівня наближення аналізованого законодавства України до Acquis ЄС, а також надані рекомендації для його подальшої гармонізації. Крім того, в дослідженні звертається увага на досвід деяких європейських країн і США, та робляться відповідні висновки з їх реформ корпоративного права.

English Abstract: The purpose of this Study is to review the Ukrainian legislation and practices on company law, corporate governance, accounting and auditing and to examine its current compliance level with the EU law requirements and standards. The Study also provides an update on the main changes in the respective sectors in 2014.

Legal developments is a phenomenon that rarely occurs linear. Times of rapid changes are alternated with times of stagnation, reforms are followed by the times of digest. Ukrainian law does not deviate from this pattern. A few points in time over the last nearly 25 years have marked milestones in the process. These points in time are 1991 – the enactment of the Law on Business Association, 2004 – the adoption of Civil Code and Economic Code and 2008 – birth of the new Law on Joint Stock Companies. Now a new impulse for law reform became topical and politically valid: under the Association Agreement between the European Union and Ukraine that was signed in 2014 Ukraine undertook a legal obligation to bring its legislation in line with the requirements of the EU law. This Study contributes to the part of the Association Agreement concerning the company law, corporate governance, accounting and auditing. The global objective of the Study is to improve business climate in Ukraine by aligning its company, corporate governance, accounting and audit legislation with the EU standards and practices. The Study presents the assessment of current approximation level of relevant legislation of Ukraine to the EU Acquis as well as provides recommendations for its further harmonization. In addition, the Study reaches out to national jurisdictions of some European countries as well as to the US and attempts to learn from their corporate law reforms.

Note: Downloadable document is available in Ukrainian.

Keywords: Ukrainian company law; europeanisation of company law; self-enforcing model of company law; company law reform

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz and Zdiruk, Viktoria and Nadzon, Alla, Оцінка Рівня Наближення Чинного Законодавства Про Компанії, Корпоративне Управління, Бухгалтерський Облік І Аудит Й Існуючих Практик в Україні До Стандартів І Практик Єс (Assessment of Approximation Level of the Present Company, Corporate Governance, Accounting and Auditing Legislation and Existing Practices in Ukraine to EU Standards and Practices) (December 2014). AETS Consortium – Грудень 2014 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3095415

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Viktoria Zdiruk

Independent ( email )

No Address Available

Alla Nadzon

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
127
PlumX Metrics