Διδασκαλία Φυσικών Εννοιών Μέσω Της Τέχνης. Μία Διδακτική Παρέμβαση Σχεδιασμένη Για Τη Διερεύνηση Των Αντιλήψεων Των Παιδιών Για Το Νερό Ως Διαλυτό Μέσο Σε Στερεά Και Υγρά. (Teaching Natural Concepts through Art. A Didactic Intervention Designed to Explore Children's Perceptions of Water As a Solvent in Solids and Liquids.)

16 Pages Posted: 4 Feb 2020

Date Written: December 29, 2017

Abstract

Greek Abstract: διάφορες εκφάνσεις των εικαστικών τεχνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικά εργαλεία σε διάφορες μαθησιακές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος με αποτέλεσμα τη σφαιρική και εις βάθος κατανόηση του υπό μελέτη αντικειμένου. Παρότι το σημείο εκκίνησης είναι διαφορετικό για την επιστήμη και την τέχνη, η κάθε μία συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. Ο επιστήμονας παρατηρεί, διατυπώνει υποθέσεις και επιδιώκει να αποδείξει την ορθότητα των θέσεών του μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο έχει οριστεί από την απαρχή του έργου του. Ο καλλιτέχνης αντίστοιχα, από τη δική του οπτική διαμορφώνει την κοσμοαντίληψή του και την παρουσιάζει μέσα από τα έργα του στην κοινωνία συμβάλλοντας στην εξέλιξή της. Και τα δύο πεδία, άμεσα συνυφασμένα με τη γνώση, συνεισφέρουν με έναν διαφορετικό τρόπο στη βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη συμβολή των εικαστικών τεχνών στη διδασκαλία φυσικών εννοιών στην προσχολική ηλικία. Επιχειρείται μέσω εικαστικών εργαλείων να αντιληφθούν τα νήπια το νερό ως διαλυτό μέσο στα στερεά και υγρά.

English Abstract: Various forms of visual arts can be used as teaching tools in multiple learning areas of the curriculum. As a result a comprehensive and in-depth understanding of the subject under study can be achieved. Although the starting point is different for science and art, each one contributes differently to the cognitive development of the individual. The scientist observes, formulates assumptions and seeks to establish and demonstrate his / her position within a theoretical framework, which has been defined since the beginning of his work. The artist, from his own perspective, shapes his worldview and contributes to the society by presenting his works. Both fields, directly related to knowledge, conduce to improving everyday life of the individual in a different way.

This paper examines the ways that visual arts help to form didactic strategies in order to introduce preschoolers in natural sciences. Children attempt through visual mediums to engage and explore water as a soluble medium in solids and liquids.

Note: Downloadable document is available in Greek.

Keywords: preschool education, visual arts, natural science, concepts, water

Suggested Citation

Konstantinou, Eirini, Διδασκαλία Φυσικών Εννοιών Μέσω Της Τέχνης. Μία Διδακτική Παρέμβαση Σχεδιασμένη Για Τη Διερεύνηση Των Αντιλήψεων Των Παιδιών Για Το Νερό Ως Διαλυτό Μέσο Σε Στερεά Και Υγρά. (Teaching Natural Concepts through Art. A Didactic Intervention Designed to Explore Children's Perceptions of Water As a Solvent in Solids and Liquids.) (December 29, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3095608 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3095608

Eirini Konstantinou (Contact Author)

University of Patras ( email )

Patra
Greece

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
441
Abstract Views
1,282
Rank
123,033
PlumX Metrics