‘‘Η Διδακτική Των Εικαστικών Τεχνών. Ένας Προβληματισμός Για Τον Τρόπο Που Δεξιώνεται Σε Φορείς Τυπικής Και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Σε Αναζήτηση Μιας Κατάλληλης Διδακτικής Συνθήκης’’ ('Teaching Visual Arts. A Reflection on How It Is Practiced in Formal and Non-Formal Education. In Search of an Appropriate Teaching Convention')

67 Pages Posted: 4 Feb 2020

Date Written: July 18, 2017

Abstract

Greek Abstract: Πολλές έρευνες διεθνώς επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι η καλλιτεχνική παιδεία είναι υποβιβασμένη. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα ενδιαφέροντος για την εικαστική αγωγή και τη διδασκαλίας της σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: τη σχολική τάξη και το εικαστικό εργαστήριο. Ο προβληματισμός ανέκυψε από την υπόθεση ότι το επίπεδο στη διδασκαλία της τέχνης ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο όπου πραγματώνεται. Υπό το πρίσμα διαμόρφωσης μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής κουλτούρας, απώτερος στόχος μας είναι να γίνει διερεύνηση και να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος του εκπαιδευτικού όσον αφορά στην διδακτική των εικαστικών τεχνών στο σχολείο. Με τη μελέτη αυτή επιχειρείται ο εντοπισμός διαφορών στο πλαίσιο δράσης των δύο θεσμών εκπαίδευσης, παραθέτοντας και μελετώντας συγκριτικά τις διαθέσεις και την στάση που υιοθετείται στα δύο περιβάλλοντα. Διερευνάται λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του εικαστικού καλλιτέχνη και η μεθοδολογία που ακολουθείται στους διαφορετικούς θεσμούς. Η έρευνα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα και συντίθεται από παλαιότερες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τους ιδίους ερευνητές και οι οποίες ανέδειξαν ποικίλες πτυχές και προβληματισμούς στη διδακτική της τέχνης. Συγκεκριμένα, για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα κατατίθενται διαφορετικές οπτικές γωνίες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές (απόψεις παιδαγωγών και εικαστικών καλλιτεχνών μέσω ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων αντίστοιχα, παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης με τη μορφή έρευνα δράσης). Με την πολυμεθοδική ερευνητική αυτή μέθοδο και την αντιπαραβολή των ερευνητικών ευρημάτων από την κάθε μελέτη χωριστά επιχειρείται η προσέγγιση των σύνθετων εκπαιδευτικών φαινομένων στο χώρο της εικαστικής αγωγής και μπορούν να μας δώσουν μια πληρέστερη εικόνα.

English Abstract: Many researches internationally confirm the claim that artistic literacy is degraded. The present work is a result of interest in art education and teaching in two different contexts: the classroom and the atelier. Our concern arises from the assumption that art teaching may be contingent on the institutional context in which it is practiced. In order to shape an ample artistic culture, our ultimate goal is to explore and highlight the distinct role of the teacher in visual arts didactics at school. This study attempts to identify differences in the context of action of the two educational institutions, quoting and studying comparatively the attitudes adopted in the two environments. Thus, we explore the educator’s and visual artist’s role and the methodology followed in the different institutions.

The research is compiled on three levels and is composed of earlier studies conducted by the same researchers, which have highlighted various aspects and concerns in the teaching of art. In particular, different perspectives, using different methods and techniques (views of pedagogues and visual artists through questionnaires and semi-structured interviews respectively, presentation of a case study in the form of action research), are presented in order to answer the research questions. This multidisciplinary research method and the comparison of research findings from each study separately attempt to approach the complex educational phenomena in the field of visual arts and can give us a more elaborate picture.

Note: Downloadable document is available in Greek.

Keywords: artistic literacy, artist, educator, methodology, art teaching, school, atelier, didactics, preschool

Suggested Citation

Konstantinou, Eirini, ‘‘Η Διδακτική Των Εικαστικών Τεχνών. Ένας Προβληματισμός Για Τον Τρόπο Που Δεξιώνεται Σε Φορείς Τυπικής Και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Σε Αναζήτηση Μιας Κατάλληλης Διδακτικής Συνθήκης’’ ('Teaching Visual Arts. A Reflection on How It Is Practiced in Formal and Non-Formal Education. In Search of an Appropriate Teaching Convention') (July 18, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3095644 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3095644

Eirini Konstantinou (Contact Author)

University of Patras ( email )

Patra
Greece

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
94
Abstract Views
355
rank
298,292
PlumX Metrics