Cyber Agent Technology en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) (Cyber Agent Technology and the Dutch Intelligence Agencies Act (WIV))

30 Pages Posted: 31 Jan 2018

See all articles by Bart Custers

Bart Custers

Leiden University - Center for Law and Digital Technologies

Date Written: September 30, 2017

Abstract

Dutch Abstract: Centrale vraagstelling in dit rapport is:

Hoe verhoudt het gebruik van de cyber agent technology door inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich tot het juridisch kader van de nieuwe WIV, in het bijzonder ten aanzien van: a) De inzetbaarheid van de software onder de nieuwe WIV-bevoegdheden? b) De bruikbaarheid van de software bij het invullen van WIV-verplichtingen?

Bij deelvraag a is het doel van het onderzoek een lijst met knelpunten (aandachtspunten) te produceren ten aanzien van de inzetbaarheid van de software binnen de WIV-bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daartoe wordt eerst in kaart gebracht binnen welke bevoegdheden de inzet van de cyber agent technology toegelaten is. Daarna wordt nagegaan aan welke vereisten zou moeten worden voldaan of waaraan aandacht zou moeten worden besteed in de context van de nieuwe WIV. Waar mogelijk wordt ook gesuggereerd hoe dat aangepakt kan worden, maar het onderzoek is niet zo opgezet dat gedetailleerd advies wordt geboden over hoe de cyber agent technology WIV-compliant zou kunnen worden gemaakt – daarvoor zou een uitgebreider onderzoek nodig zijn.

Bij deelvraag b is het doel van het onderzoek een overzicht van kansen te produceren voor de bruikbaarheid van de software bij het (verder/beter) invullen van verplichtingen die inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder de nieuwe WIV hebben ten aanzien van het verzamelen, verwerken en vernietigen van informatie. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan termijnen voor het bewaren en vernietigen van informatie, maar ook aan verslaglegging, notificatieplichten, verbeteren van betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens en geheimhoudingsplichten.

English Abstract: The key question in this report is:

How does the use of cyber agent technology by intelligence and national security agencies relate to the legal framework of the new Dutch Intelligence Agencies Act (WIV), especially regarding: a) the employability of the software under the new WIV investigative powers? b) the usefulness of the software to comply with the WIV obligations?

The aim of subquestion a is to create a list of issues regarding the employability of the software within the WIV investigative powers of intelligence and national security agencies in the Netherlands. First, an inventory is made of which investigative powers allow the use of cyber agent technology. Next, it is examined which conditions have to be met or need further attention under the new legal framework. Recommendations are included on how to deal with this.

The aim of subquestion b is to create an overview of opportunities of the usefulness of the software to further/better comply with the obligations that intelligence and national security agencies have under the new legal framework regarding the collecting, processing and destroying of information. Examples of such obligations include maximum durations for information storage and deletion, reporting obligations, notification duties, improving reliability and completeness of data and confidentiality obligations.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: Cyber agent technology, AIVD, MIVD, WIV, inlichtingendiensten

Suggested Citation

Custers, Bart, Cyber Agent Technology en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) (Cyber Agent Technology and the Dutch Intelligence Agencies Act (WIV)) (September 30, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3102863 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102863

Bart Custers (Contact Author)

Leiden University - Center for Law and Digital Technologies ( email )

2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
386
rank
372,619
PlumX Metrics