Child support in joint custody situations, Shahar Lifshitz, Anat Lifshitz"> Child support in joint custody situations">

?מזונות ילדים בגלאים 6 עד 15, במצבי משמורת משותפת מבט פרשני וגישורי בעקבות בע"מ 919/15
Child support in joint custody situations

58 Pages Posted: 22 Jan 2018

See all articles by Shahar Lifshitz

Shahar Lifshitz

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Anat Lifshitz

affiliation not provided to SSRN

Date Written: January 16, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה עוסק בחלוקת נטל מזונות ילדים בגילאים 6 עד 15. סוגיית חלוקת הנטל הכלכלי בין ההורים במזונות ילדיהם מסעירה לאחרונה יותר ויותר את עולם המשפט הישראלי בכלל, ובמצבים של משמורת משותפת או למצער של שהות משמעותית של הילדים בבתי שני ההורים, בפרט. על פי הפרשנות שניתנה עד לאחרונה לדין העברי בפסיקת בית המשפט העליון, ככל שמדובר בילדים שגילם מתחת ל-15, לאב אחריות כלכלית בלעדית על צרכיהם ההכרחיים המינימליים. לעומת זאת, חיוב ההורים לגבי הצרכים שמעבר לצרכים המינימליים הוא מדין "צדקה" וככזה הוא מוטל באופן שווה על שני ההורים על פי מצבם הכלכלי. מצב עניינים זה עורר טרוניה במצבים שבהם שני ההורים משתכרים ברמה שווה או כמעט שווה ולמרות זאת הנטל לשאת במזונות ההכרחיים נופל על שכמו של האב לבדו. הטרוניה התגברה במצבים שבהם נקבעה משמורת משותפת. זהו הרקע להתכנסותו של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 אשר דן במשולב בערעור בשני פסקי דין, שעסקו במזונות ילדים בני 6 עד 15 המצויים במשמורת משותפת, בהרכב מורחב של שבעה שופטים וזאת מתוך כוונה להבהיר את המצב המשפטי. ברם, למרבה הצער, הסכמת השופטים בהרכב המורחב לא סתמה את הגולל על הוויכוח. להיפך, מיד לאחר פרסום פסק הדין הכריזו ארגוני נשים וארגוני גברים על ניצחונם. כנסים שונים שנערכו בעקבות פסק הדין חשפו עמימות גבוהה לגבי פרשנותו. במחקר האקדמי הובעו עמדות הפוכות לגבי פרשנותו ותחולתו. ומטריד מכל, סדרת פסקי דין של בתי המשפט הדיוניים בעקבות פסק הדין חושפת הבדלים משמעותיים בין השופטים לגבי הבנת הלכת הפסק. לפחות על פי ניתוחינו בהיבטים שונים, פסקי הדין הללו חורגים מן העקרונות שנקבעו בהלכת הפסק.

מצב עניינים זה הוליך אותנו לכתיבת המאמר הנוכחי. במאמר יישמנו כללי פרשנות משפטית כגון ההבחנה בין פרשנות מילולית לפרשנות תכליתית והצגת הטקסט המפורש באורו המיטבי, כללים המשמשים ברגיל לפרשנות טקסטים משפטיים, לצורך פרשנות פסק הדין, תוך התמודדות עם האתגר של חילוץ הלכת פסק אחת ממעשה יצירה המכיל קולות רבים.

בעקבות השימוש במתודות הללו הצגנו את פרשנותנו להלכת פסק הדין ובנוסף לכך הוצגה עמדתנו באשר לנושאים שלא הוכרעו בו ומתוך כך מוצעת מערכת עקרונות שלמה וקוהרנטית לדיני מזונות ילדים בישראל בעידן שלאחר הלכת 919. לצד הדיון התיאורטי המאמר מציע הדרכה מעשית קונקרטית ובכללה מתווה מפורט בן שישה שלבים ונוסחה מתמטית שתסייע ליישום הממשי של פסק הדין ויתר הפיתוחים שהוצעו במאמר. לצד הדיון הממוקד בשיפוט, המאמר אף מצביע על כמה מתודות שעשויות לסייע בהליכי גישור בנושא המזונות בעקבות פסק הדין. באפילוג אנו עוסקים בלקחים שונים לגבי גיבוש וניסוח פסיקה מרובת משתתפים וכן בשינויי חקיקה עתידיים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: מזונות ילדים , גישור

Suggested Citation

Lifshitz, Shahar and Lifshitz, Anat, ?מזונות ילדים בגלאים 6 עד 15, במצבי משמורת משותפת מבט פרשני וגישורי בעקבות בע"מ 919/15
Child support in joint custody situations (January 16, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3102880 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3102880

Shahar Lifshitz (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Anat Lifshitz

affiliation not provided to SSRN

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
201
Abstract Views
682
rank
150,131
PlumX Metrics