Metodologiczne Aspekty Modelu Partycypacji Decyzyjnej Wśród Oficerów i Podoficerów Wojska Polskiego (Methodological Aspects of the Decision−Making Participation Model among Military Managers of the Polish Army)

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA = Economy Market Education, Vol. 18, Nr. 4, 2017, 29-38.

9 Pages Posted: 2 Mar 2018

See all articles by Monika Ziobrowska

Monika Ziobrowska

University of Wroclaw, Institute of Psychology

Jolanta Kowal

Wroclaw University, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, Institute of Psychology

Alicja Senejko

University of Wroclaw

Date Written: December 29, 2017

Abstract

Polish Abstract: Celem przeprowadzonych badań było wykrycie wybranych psychospołecznych uwarunkowań partycypacji decyzyjnej w rodzaju: kolektywizmu i indywidualizmu hierarchicznego lub równościowego, a także umiejscowienia poczucia kontroli w procesie do− wodzenia oraz kierowania jednostkami wojskowymi. Do przeprowadzenia badania wykorzystano „Zestaw Hipotetycznych Pro− blemów Decyzyjnych (SET 5)” (Problem Set), umożliwiający określenie preferowanego przez osobę badaną stylu podejmowa− nia decyzji. Wykorzystano również KIRH – kwestionariusz do pomiaru kolektywizmu i indywidualizmu równościowego oraz hierarchicznego (questionnaire to measure collectivism and individualism egalitarian and hierarchical). Do pomiaru umiejsco− wienia kontroli (locus of control) użyto Skali I–E w Pracy, wzorowanej na Skali I–E. Autorki zweryfikowały moc dyskrymina− cyjną, trafność i rzetelność wykorzystanych narzędzi. Próba badana składała się z 168 menedżerów – wojskowych, wyłonionych losowo, zatrudnionych w pięciu jednostkach wojskowych na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz poznań− skiego. Wykazano, że większą gotowość do stosowania stylów kierowania o charakterze partycypacyjnym posiadają wojskowi menedżerowie, charakteryzujący się: kolektywizmem równościowym oraz wysokim poczuciem kontroli wewnętrznej. Nato− miast oficerów i podoficerów z większą gotowością do wyboru autorytarnych stylów kierowania cechuje indywidualizm hierar− chiczny. Wyniki z przeprowadzonych badań poszerzają istniejącą wiedzę nad partycypacyjnym procesem podejmowania de− cyzji w nowoczesnej armii wojskowej. Wnioski z przeprowadzonych badań pozwolą opracować metody wspierające rozwój umiejętności kierowniczych, dobór i selekcję kadr. Ponadto mają szansę zapoczątkować opracowania dotyczące warunków ko− niecznych do upowszechniania partycypacyjnych stylów decyzyjnych wśród menedżerów różnych szczebli zarządzania. SŁOWA KLUCZOWE: indywidualizm; kolektywizm; hierarchiczny; równościowy; model partycypacji decyzyjnej; psychologia militarna; psychospołeczne uwarunkowania

English Abstract: The aim of the conducted research was the detection of selected psycho-social determinants of decision−making participation, such as: collectivism and hierarchical or equality individualism, as well as the locus of control in the process of management of military units. The study was based on the “Set of Hypothetical Decision Problems (SET 5)” (Problem Set), allowing to determine the style of decision−making preferred by the examined person. Questionnaire KIRH to measure collectivism and individualism (equality and hierarchical) was also used. For measuring the location of the control (locus of control) was used Scale I−E at Work. The authors verified the discriminatory power, validity and reliability of the tools used. The research sample consisted of 168 managers – military, randomly selected employed in five military units in the Lower Silesia, Lubuskie and Poznań provinces. It has been shown that greater readiness to use participatory management styles were among military managers characterized by: collectivism equality and the internal locus of control. On the other hand, officers and non−commissioned officers with a greater readiness to choose authoritarian styles of leadership were characterized by hierarchical individualism. The results from the conducted research extend the existing knowledge on the participatory decision−making process in the modern military army. The conclusions from the conducted research will allow to develop supporting methods development of managerial skills and selection of personnel. In addition, they have the opportunity to initiate studies regarding conditions necessary for the dissemination of participative decision styles among managers of various levels of management.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: individualism; collectivism; hierarchical; equality; decision−making participation model; military psychology, psychosocial conditioning

JEL Classification: M00, O00, P00, P30, P31

Suggested Citation

Ziobrowska, Monika and Kowal, Jolanta and Senejko, Alicja, Metodologiczne Aspekty Modelu Partycypacji Decyzyjnej Wśród Oficerów i Podoficerów Wojska Polskiego (Methodological Aspects of the Decision−Making Participation Model among Military Managers of the Polish Army) (December 29, 2017). GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA = Economy Market Education, Vol. 18, Nr. 4, 2017, 29-38., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118074

Monika Ziobrowska

University of Wroclaw, Institute of Psychology ( email )

50-384 Wroclaw
Grunwaldzki 2/4, Lower Silesia Province 50-137
Poland

Jolanta Kowal (Contact Author)

Wroclaw University, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, Institute of Psychology ( email )

Dawida 1
Wroclaw, woj. dolnoslaskie 50-527
Poland
+48609445999 (Phone)

HOME PAGE: http://www.psychologia.uni.wroc.pl

Alicja Senejko

University of Wroclaw ( email )

50-384 Wroclaw
Grunwaldzki 2/4, Lower Silesia Province 50-137
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
212
PlumX Metrics