ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (The Opinions of Bangkok Public University Students on Human Trafficking Prevention and Suppression of the Officers of the Metropolitan Police Bureau)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2

14 Pages Posted: 7 Mar 2018

Date Written: January 1, 2013

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนตัวอย่าง 400 คน และวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติในการใช้อธิบายตามวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลควรให้ความสนใจในการปฏิบัติงานป้องกันและปรามการอาชญากรรมเกี่ยวกับค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และเคร่งครัดต่อหน้าที่ในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยไม่อาศัยอำนาจหน้าที่ของตนในการทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบให้แก่ตนเอง

English Abstract: The objective of this research project was to determine the levels of the opinions of Bangkok public university students towards human trafficking prevention and suppression of the police officers of the Metropolitan Police Bureau. This research was conducted using questionnaires and quantitative research methods in the sample group of 400 Bangkok public university undergraduates and analysed all questionnaires by a statistical computer program to describe the result. The study indicated that the undergraduates had opinions on the success of prevention and suppression of the officers of the Metropolitan Police Bureau at the moderate level. The students had opinions that Metropolitan police officers should educate the public about human trafficking in order to prevent people from becoming victims of such crime, should pay more attention to prevention and suppression of human trafficking, and particularly should honestly and justly perform their duties to prevent and suppress human trafficking offenders from committing such crimes, without abusing their powers or being corrupted to pursue their own benefits.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Opinions, Human Trafficking, Police

Suggested Citation

Saentho, Bunyarit and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (The Opinions of Bangkok Public University Students on Human Trafficking Prevention and Suppression of the Officers of the Metropolitan Police Bureau) (January 1, 2013). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118949

Bunyarit Saentho (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
153
PlumX Metrics