คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลกลาง (Quality of Working Life of Professional Nurses: A Case Study of BMA General Hospital)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2

15 Pages Posted: 7 Mar 2018

Date Written: January 1, 2013

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง จากกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง จำนวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลางมีคุณภาพชีวิต ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย 8 ประการ ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 5) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 6) การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากร 7) ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว และ 8) การทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

English Abstract: The objectives of this research were to study the opinions on quality of working life of the professional nurses in BMA General Hospital and the factors in relation to such quality from the samples consisted of 206 professional nurses in the BMA General Hospital, by using questionnaires to collect data and analysed accordingly by statistical software. Statistical tools used for data analysis were percentage, means, standard deviation and Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient at the level of statistical significance of 0.05. The results of the research found that the quality of working life of the professional nurses in BMA General Hospital was at moderate level and hypothesis testing revealed that 8 factors (adequate and fair compensation, safe and healthy working condition, opportunities for personal capacity development, growth and security, social integration, respect for persons, and work-life balance) had a relationship with the quality of working life of professional nurses in BMA General Hospital at the .05 level of significance.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Quality of working life, professional nurses, Klang Hospital

Suggested Citation

Sudjit, Sudthida and Chairatana, Pirada, คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลกลาง (Quality of Working Life of Professional Nurses: A Case Study of BMA General Hospital) (January 1, 2013). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118958

Sudthida Sudjit (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Pirada Chairatana

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
215
PlumX Metrics