คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Quality of Working Life in Chonprathan Medical Centre, Srinakharinwirot University)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2

19 Pages Posted: 7 Mar 2018

Date Written: January 1, 2013

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลของโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาตัวแปรทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในระดับปานกลางความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะงานด้านความสำคัญของงาน ความมีอิสระในการทำงาน การมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเพิ่มคุณค่างาน และบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงาน นอกจากนี้ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทำงาน คือบรรยากาศองค์การ ซึ่งสามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทานได้ถึงร้อยละ 77.90

English Abstract: The objectives of this research were to study the quality of working life of nurses in Chonphathan Medical Centre, Srinakharinwirot University, and the relationship between the personal, nature of work, and organisation’s environment factors and the quality of work life of nurses, using samples of 161 nurses in Chonprathan Hospital, Srinakharinwirot University. Questionnaires were used in data collection and statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product-moment correlation coefficient and multiple regression analysis at the .05 level of significance. The research results showed that the opinions of the nurses on quality of work life were at moderate level; whereas the opinions on job characteristics and organisational climate were at high levels. Hypothesis testing revealed that job characteristics, importance of work, work autonomy, work feedback, work standard, increasing work values, and organisational climate were positively correlated to the quality of working life of the nurses. Moreover, the factors of organisational climate could alter the quality of work life of the nurses up to 77.90 percent.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Quality of working life, Nurses

Suggested Citation

Pothisakul, Paemiga and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Quality of Working Life in Chonprathan Medical Centre, Srinakharinwirot University) (January 1, 2013). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.2 No.2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118960

Paemiga Pothisakul (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
143
Abstract Views
422
rank
225,788
PlumX Metrics