การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (People’s Participation in Making of Sub-district Administrative Organization Developing Plan in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.1

13 Pages Posted: 8 Mar 2018

Date Written: January 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนในอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนตัวอย่าง 394 คน และวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติในการใช้อธิบายตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า เพศ อาชีพ รายได้ ศาสนา ตำแหน่งในชุมชน และสมาชิกกลุ่ม แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอายุ การศึกษา และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

English Abstract: The objectives of this study were 1) to study people’s participation in making of Sub-district Administrative Organization Developing Plan in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya and 2) to study factors related to level of people’s participation in making of Subdistrict Administrative Organization Developing Plan. Such factors included gender, occupation, income, religion, position in the community and party affected to the people’s participation in making of Sub-district Administrative Organization Developing Plan at the .05 level of significance. However, the result of comparison found that age, education and area in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya did not affect people’s participation in making of Sub-district Administrative Organization Developing Plan at the .05 level of significance.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Participation, Developing Plan, Sub-district Administrative Organization, Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Suggested Citation

Kalpangmark, Narin and Gluntapura, Oranun, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (People’s Participation in Making of Sub-district Administrative Organization Developing Plan in Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya) (January 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118991

Narin Kalpangmark (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Oranun Gluntapura

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
207
PlumX Metrics