ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.: กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Satisfaction of People on the Service Quality of PTT Station: A Case Study PTT Station, Pak Kret, Nonthaburi)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.1

17 Pages Posted: 8 Mar 2018

Date Written: January 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันปตท. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ด้านอัธยาศัยของพนักงาน ด้านการประสานงานบริการ ด้านคุณภาพบริการ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนผู้เข้าใช้บริการที่มี เพศ อายุ ประเภทของการใช้บริการ ประเภทเชื้อเพลิง ประเภทบริการเสริม และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านเวลาที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ประเภทยานพาหนะ และจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

English Abstract: The objectives of this thesis were to study of the level of people satisfaction on the service quality of PTT gas stations at Pak Kret, Nonthaburi and to the comparison of the level of people satisfaction on the service quality by criteria of personal factors. The research samples were 400 people, who visited PTT gas stations at Pak Kret, Nonthaburi. The questionnaire was used for collecting the data and statistical approach such as One-Way ANOVA and hypothesis test with t-test and F-test were used for analysis the data by using .05 significant level. The research results showed that the level of people satisfaction on criteria of convenience service, staff manner, service coordination, service quality and service cost were high level and criterion of service information was medium level. The hypothesis tests showed that the difference of people gender, people age, type of service, type of fuel product, type of additional service and average payment per each service were not effect on difference level of people satisfaction on service quality but the different of arrival time, type of vehicle and the number of visit per week were effect on difference level of people satisfaction on service quality at significant level of .05, which according to research assumptions.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: People Satisfaction, PTT Gas Stations, Nonthaburi

Suggested Citation

Charoensittiphan, Nipon and Gluntapura, Oranun, ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.: กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (Satisfaction of People on the Service Quality of PTT Station: A Case Study PTT Station, Pak Kret, Nonthaburi) (January 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.1 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3118993

Nipon Charoensittiphan (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Oranun Gluntapura

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
166
Abstract Views
866
rank
187,925
PlumX Metrics