คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวนในกรมการทหารช่าง (Quality of Working Life and Organizational Commitment of the Non-Commissioned Officers in the Engineer Department)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.2

8 Pages Posted: 8 Mar 2018

Date Written: January 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การศึกษา “คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวนในกรมการทหารช่าง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของนายทหารประทวน ในกรมการทหารช่าง 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนายทหารประทวน ในกรมการทหารช่าง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและค่านิยม กับคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารประทวน ในกรมการทหารช่าง 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของนายทหารประทวน ในกรมการทหารช่าง สำหรับระเบียบวิธีวิจัยนั้นใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและตัวอย่าง จากนายทหารประทวนในกรมการทหารช่างค่ายภาณุรังษี ซึ่งประกอบด้วย 18 หน่วยงาน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล การพึ่งพาเศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สังคมและเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมทางการเมือง อุดมการณ์ชาตินิยม 2) สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการทำงาน ค่านิยม ตัวแปรตามได้แก่ คุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียสันโพรดัคโมเมนต์ เพื่ออธิบายและพยากรณ์อิทธิพลของปัจจัยตัวแปรที่มีความสอดคล้องกันสำหรับผลการวิจัยพบว่า นายทหารประทวนส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก มีอายุงานเฉลี่ยอยู่ที่ 13 ปี สถานะภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาท ภาระหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 234,068 บาท และมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานหลักอยู่ที่ 1 วันต่อสัปดาห์ มีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับสูง ความภาคภูมิใจในอาชีพอยู่ในระดับสูง คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลางและความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลางผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ภาระหนี้สินมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารประทวนในกรมการทหารช่าง ความพึงพอใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานในทางบวกระดับปานกลาง ความภาคภูมิใจในอาชีพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานในทางบวกระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในทางบวกระดับค่อนข้างสูง

English Abstract: The research on the "quality of working life and organizational commitment of non-commissioned officers in the Engineer Department" aims 1) to study the quality of working life and organizational commitment of commissioned officers in The Engineering Department 2) to compare the quality of working life by personal factors of the non-commissioned officers in The Engineering Department. 3) to study the relationship between satisfaction in work, values and quality of working life of the noncommissioned officers in The Engineering Department 4) to study the relationship between the quality of working life and organizational commitment of the non-commissioned officers in the Engineer Department. The method is the quantitative research methods using the population and sample of the non-commissioned officers in the Engineer Department PANURANGSI Camp, which consists of 18 units. The statistics used in data analysis included 1) Descriptive Statistic using the Percentage, Mean, Standard Deviation to analyze and characterize individual factors, Economic dependence, Perception of political, society and technology, Political participation and Nationalist ideology, 2) Inferential Statistic used to analyze the relationship between the independent variables such as Individual factors , satisfaction in work and values and the dependent variables such as Quality of work life, organizational commitment by using t-test, One Way ANOVA (ANOVA Analysis), Pearson Product Moment Correlation Coefficient to explain and predict the influence of the factors variables which are consistent. For the study result, researchers found that most of the non-commissioned officers graduated from the Royal Military Academy. The average working time is 13 years, marital status is mostly married. Average monthly income is 15,000 baht and the average liabilities are about 234,068 baht and other obligations outside of the main tasks at intervals of 1 day per week. Satisfaction in working is at a high level. Pride in the profession is at a high level. Quality of working life is moderate and organizational commitment is moderate. The study found that relationship. Debt is associated with the quality of work life of commissioned officers in the Department of Sapper. Satisfaction in work is associated with the quality of work life in a positive medium. Pride in the professional relationship with the quality of work life in a positive medium. Quality of work life relationship with organizational commitment in a positive way rather high level.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Quality of Work life, Organizational commitment, Pride in the profession, Department Commissioned Military Engineers

Suggested Citation

Sepetcha, Jassada and Banchuen, Jatuporn, คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวนในกรมการทหารช่าง (Quality of Working Life and Organizational Commitment of the Non-Commissioned Officers in the Engineer Department) (January 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3119004

Jassada Sepetcha (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
81
Abstract Views
330
rank
309,602
PlumX Metrics