ความพร้อมของสถาปนิกไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Readiness of Thai Architects for Free Labor Mobility in the ASEAN Economic Community)

Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.2

11 Pages Posted: 7 Mar 2018

See all articles by Muttika Tinun

Muttika Tinun

Kasetsart University

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University

Date Written: January 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม ความพร้อมของสถาปนิกไทย จุดเด่นหรือข้อดีและจุดด้อยหรืออุปสรรคของสถาปนิกไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า สถาปนิกไทยยังไม่พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเงื่อนไขและขั้นตอนของการเป็นสถาปนิกอาเซียนมีความซับซ้อน ท าให้สถาปนิกไทยขาดคุณสมบัติบางประการที่สภาสถาปนิกอาเซียนได้กำหนดไว้ ได้แก่ สถาปนิกไทยส่วนใหญ่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีสถาปนิก และยังไม ่มีการเก็บคะแนนจากการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความไม่พร้อมของสถาปนิกชาวไทยต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

English Abstract: The objectives of the study were to inquire the opinion from architectural profession of free labor mobility, to inquire the readiness, to inquire the strengths or advantages and to inquire the problem of Thai architects for free labor mobility in the ASEAN Economic Community. For data collection, by through in-depth interviews who involved in the profession of architecture in Thailand. The data were analyzed by descriptive statistics for qualitative data. The results showed that Thai architects are not ready for free labor mobility in the ASEAN Economic Community. Because the conditions and procedures are the ASEAN Architect (AA.) has complexity. Thai architects still lacks of some features for the ASEAN Architect, the most of Thai architects are licensed professional with associate architect and not keeping score of Continuing Professional Development. Thai architects are not ready entering to free labor mobility of architectural professional.

Note: Downloadable document is in Thai.

Keywords: Readiness, Architects, ASEAN Economic Community

Suggested Citation

Tinun, Muttika and Banchuen, Jatuporn, ความพร้อมของสถาปนิกไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Readiness of Thai Architects for Free Labor Mobility in the ASEAN Economic Community) (January 1, 2014). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol.3 No.2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3119437

Muttika Tinun (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
128
PlumX Metrics