Η περιορισμένη πειστικότητα της νεοφιλελεύθερης αφήγησης (The Limited Persuasiveness of the Neoliberal Narrative)

18 Pages Posted: 5 Mar 2018

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: February 8, 2018

Abstract

Greek Abstract: Ο νεοφιλελευθερισμός ως δόγμα δεν απέτυχε με πολιτικούς όρους αλλά με οικονομικούς υπό την έννοια ότι δεν εκπλήρωσε τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα τόσο από δομική όσο και από αριθμητική άποψη. Με άλλα λόγια δεν εκπληρώθηκε η υπόσχεση της κλασσικής οικονομικής θεωρίας ότι η απελευθέρωση των αγορών που είναι διαθέσιμη εδώ και τριάντα χρόνια θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη και σταθερή οικονομική ανάπτυξη, σε σταθερά περισσότερες δυνατότητες κοινωνικοοικονομικής κινητικότητας, σε συνεχή μείωση της ανεργίας και εν τέλει στην επίτευξη μίας μη αναστρέψιμης ευημερίας. Εντούτοις σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο ο νεοφιλελευθερισμός απέτυχε οικτρά. Σχεδόν όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες που παρουσιάζουν εντυπωσιακή οικονομική μεγέθυνση όπως η Κίνα δεν ακολούθησαν απαραίτητα τις νεοφιλελεύθερες συνταγές της μη επέμβασης του κράτους στην λειτουργία της αγοράς αλλά μάλλον το αντίθετο.

English Abstract: The neoliberalism as dogma did not fail in political terms but in economic terms in the sense that it did not yield the expected economic results of both structural and numerical nature. In other words, liberalization of the market has been available for more than thirty years to respond to the promise of a classical economic theory that would make economic growth stronger and more stable, offer greater opportunities for economic mobility, eradicate unemployment and, more generally, all the necessary conditions for achieving prosperity. However, throughout the developed world, neoliberalism has failed mercifully. All developing countries that have developed economically, such as China, have done so precisely because they did not follow the instructions of neoliberalism, namely non-intervention by the state in the functioning of the market.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Neoliberalism, State, Crisis, economic perfomance, Austerity, Waschington Concensus

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Η περιορισμένη πειστικότητα της νεοφιλελεύθερης αφήγησης (The Limited Persuasiveness of the Neoliberal Narrative) (February 8, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3120617 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3120617

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
155
PlumX Metrics