การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล: ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ (The Upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality: A Study of the Opinion of People, Administrators and Staffs)

The Upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality: A Study of the Opinion of People, Administrators and Staffs Vol.4 No.1

10 Pages Posted: 12 Feb 2018

See all articles by Nuntasorn Jaichuen

Nuntasorn Jaichuen

Kasetsart University, Students

Oranun Gluntapura

Kasetsart University

Date Written: January 1, 2014

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต่อการ ยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล เปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล กับความคิดเห็นต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยผู้ศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 372 คน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มที่ 2 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จ านวน 24 คน เก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต่อการยกฐานะขององค์การ บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และรายได้ต่อเดือนไม ่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ส่วนของอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อระดับความคิดเห็น ต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลต าบลพบว่า มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชน ต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

English Abstract: The objectives of the research were to study the opinions of people, administrators and staffs of the upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality, to compare the opinion levels by personal factors and to study the relation of people between knowledge and understanding about the upgrading Subdistrict Administrative Organization to Sub-district Municipality and the opinions of the upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality. Two separated samples collected were from 372 persons based on questionnaires and 24 officers based on in-depth interviews. The data collected by questionnaires analyzed via a computer program in finding percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient were at the significance levels of .05 and .01. The data collected by in-depth interviews used descriptive analysis. The research findings were as follow: the opinions of people, administrators and staffs of the upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality were at high level. The hypothesis testing revealed that gender and income per month had no effect to the opinion levels of the upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality.For age, education and occupation had effect to the opinion levels. However, knowledge and understanding of people had relationship with the opinions of the upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality.

Note: Downloadable document is available in Thai.

Keywords: Subdistrict Administrative Organization

Suggested Citation

Jaichuen, Nuntasorn and Gluntapura, Oranun, การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นเทศบาลตำบล: ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ (The Upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality: A Study of the Opinion of People, Administrators and Staffs) (January 1, 2014). The Upgrading of Tharongchang Subdistrict Administrative Organization, Phunphin, Surat Thani to Sub-district Municipality: A Study of the Opinion of People, Administrators and Staffs Vol.4 No.1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3120806

Nuntasorn Jaichuen (Contact Author)

Kasetsart University, Students

Kamphaeng Saen
Nakhon Pathom
Thailand

Oranun Gluntapura

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
111
PlumX Metrics