การประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม ่โดยยึดปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม (The Evaluation of the Training Program for Farmers under the Agricultural Development Project Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram)

The Evaluation of the Training Program for Farmers under the Agricultural Development Project based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram Vol.4 No.1

15 Pages Posted: 12 Feb 2018

See all articles by Anyarom Sihawong

Anyarom Sihawong

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Date Written: January 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม ่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาความเชื่ออ านาจควบคุม ความเชื่อประสิทธิภาพแห่งตน ความคาดหวังผลลัพธ์ คุณค่าการท างาน เหตุผลของการเรียนรู้ การมีอิสระและควบคุมตนเองได้ การมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ ชีวิต การมีความพร้อม ความสนใจเรียนรู้ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวแปรย่อยของแรงจูงใจในการเรียนรู้ และ ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการประเมินผลด้านปฏิกิริยา3) เพื่อศึกษาความเชื่ออ านาจควบคุม ความเชื่อประสิทธิภาพแห่ง ตน ความคาดหวังผลลัพธ์ คุณค่าการท างาน เหตุผลของการเรียนรู้ การมีอิสระและควบคุมตนเองได้ การมีประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับชีวิต การมีความพร้อม ความสนใจเรียนรู้ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ ที่มีผลต่อการประเมินผลด้านการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาความต้องการปรับปรุงตนเองความเต็มใจยอมรับข้อบกพร่อง การท างานในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง การมี คนช่วยปรับปรุงการท างาน และโอกาสที่จะน าความรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นตัวแปรย่อยของเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่มีผลต่อการ ประเมินผลด้านพฤติกรรม 5) เพื่อศึกษาการประเมินผลด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการประเมินผลด้าน ผลลัพธ์ ตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่ฝึกอบรมในโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด สมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555จ านวน 310คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบ ง ่าย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมการประเมินผลด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า 1) ความสนใจเรียนรู้ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา ความเชื่ออ านาจควบคุม การมีอิสระและควบคุมตนเองได้ การมีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับชีวิต และคุณค่าการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีผลต่อการประเมินผลด้านปฏิกิริยา โดยเป็นตัวแปรที่ร่วมกัน พยากรณ์ได้ร้อยละ 45.00 2) ความสนใจเรียนรู้ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา ความคาดหวังผลลัพธ์ และการมีอิสระและควบคุมตนเองได้ของผู้เข้า รับการฝึกอบรม มีผลต่อการประเมินผลด้านเรียนรู้ โดยเป็นตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 35.00 3) ความต้องการปรับปรุงตนเอง การมีคนช่วยปรับปรุงการท างาน และความเต็มใจยอมรับข้อบกพร่องของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีผลต่อการประเมินผลด้านเรียนรู้ โดย เป็นตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 52.00 4) การประเมินผลด้านพฤติกรรม และการประเมินผลด้านการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม มีผลต่อการประเมินผลด้านผลลัพธ์โดยเป็นตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์การประเมินผลด้านปฏิกิริยาได้ร้อยละ 30.00

English Abstract: The objectives of the study are 1.) to examine the evaluation of the training Program for Farmers under the Agricultural Development Project based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram. 2.) to study about locus of control, expectancies self-efficacy, reaction to skill assessment feedback, career attitudes, needs to know, self-concept, prior experience, readiness and orientation which are the sub-variables of motivation to learn and adult learning affecting reaction evaluation. 3.) to investigate about locus of control, expectancies self-efficacy, reaction to skill assessment feedback, career attitudes, needs to know, self-concept, prior experience, readiness and orientation, motivation to learn affecting learning evaluation. 4.) to explore needs for self-improvement, willing to acknowledge weaknesses, working under changing environment, having working improvement helper and change to utilize knowledge which are the sub-variables of behavior changing conditions affecting behavior evaluation. 5.) to study reaction, learning and behavior evaluation influencing results evaluation. The study population consisted of 310 farmers who were trained in the Agricultural Development Project based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram 2008-2012. Stratified sampling was then conducted, along with simple random sampling and quota sampling. Questionnaires were used to collect and process data. The data obtained are evaluated to find percentage, means and standard deviation and are tested to find the Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis with statistical significance set at the .05 level. The results showed that according to reaction, learning, behavior and results evaluation motivation to learn, adult learning, the trainee behavior changing conditions affected at high level. Hypothesis test results found that 1.) Orientation to learning, locus of control, self-concept, prior experience and career attitudes of the trainee had the influence on reaction evaluation and could significantly predict accounted for 45%. 2.) Orientation to learning, reaction to skill assessment feedback and self-concept of the learners affected learning evaluation and could significantly predict for 35%. 3) Needs for self-improvement, having working improvement helper and willing to acknowledge weaknesses of the learners impacted on learning evaluation and could significantly predict for 52%.4) Behavior evaluation and learning evaluation affected results evaluation and could significantly predict reaction evaluation for 30%.

Note: Downloadable document is available in Thai.

Keywords: Evaluation, Agricultural Development Project, Sufficiency Economy Philosophy

Suggested Citation

Sihawong, Anyarom and Soonthornvipart, Lalita Niphitprasart, การประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม ่โดยยึดปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม (The Evaluation of the Training Program for Farmers under the Agricultural Development Project Based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram) (January 1, 2015). The Evaluation of the Training Program for Farmers under the Agricultural Development Project based on the Sufficiency Economy Philosophy in Samut Songkhram Vol.4 No.1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3120846

Anyarom Sihawong (Contact Author)

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU), Students ( email )

Chatuchak, Bangkok
Thailand

Lalita Niphitprasart Soonthornvipart

Kasetsart University

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
140
PlumX Metrics