Социална защита на уязвимите групи от населението в България (Social Protection of Vulnerable Population Groups in Bulgaria)

19 Pages Posted: 22 Mar 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Oleg Latyshev

Russian Academy of Natural History

Date Written: November 27, 2017

Abstract

Russian Abstract: Докладът представя изследване на предоставянето на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семейството в България, като прави оценка доколкото действащите мерки гарантират социална защита на уязвимите групи от населението. Анализирани са следните въпроси: организацията за осъществяване на дейността по предоставяне на социални и семейни помощи, интеграционни добавки и финансова подкрепа за децата и семейството; организационната структура и административният капацитет; вземането на обосновани управленски решения и планиране на дейностите; оценката на потребностите; финансирането на дейностите; ефективността на тяхното изпълнение и на механизма за наблюдение и контрол и др. Направени са заключения и са изведени препоръки за усъвършенстване на организацията и планирането, административния капацитет и информационната среда в системата за социално подпомагане.

English Abstract: The paper presents a study on the provision of social and family benefits, integration supplements and financial support to children and families in Bulgaria, assessing the extent to which current measures guarantee social protection for vulnerable groups of population. The following issues are analyzed: the organization for carrying out the activity of providing social and family benefits, integration supplements and financial support for the children and the family; organizational structure and administrative capacity; taking informed managerial decisions and planning activities; needs assessment; financing of activities; the effectiveness of their implementation and of the monitoring and control mechanism, etc. Conclusions and recommendations have been made to improve the organization and planning, the administrative capacity and the information environment in the social assistance system.

Note: Downloadable document is in Russian.

Keywords: social assistance, social protection, vulnerable groups

JEL Classification: J00, J08, J10

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Latyshev, Oleg, Социална защита на уязвимите групи от населението в България (Social Protection of Vulnerable Population Groups in Bulgaria) (November 27, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3143072 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3143072

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Oleg Latyshev

Russian Academy of Natural History ( email )

Moscow
Russia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
131
PlumX Metrics