Модел на система на продължаващо професионално обучение на специалисти по социални дейности (Model of a System for Continuing Professional Training of Social Workers)

В: Сборник Доклади от Научна Конференция „Актуални Проблеми на Сигурността” Том 5, Велико Търново, 2017

24 Pages Posted: 22 Mar 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Oleg Latyshev

Russian Academy of Natural History

V. Banabakova

Vasil Levski National Military University

Preslava Dimitrova

Vasil Levski National Military University, Students

Date Written: October 26, 2017

Abstract

Bulgarian Abstract: Настоящият модел на система за продължаващо професионално обучение на социални работници е управленски инструмент за постигане на целите и очакванията на социалната общност в центъра на която са човешките нужди. С тази система се развива професионалният - квалификационен потенциал на човешките ресурси в социалната сфера. Той представлява систематизиран и съответстващ на нивото на социално-икономическия прогрес и очакваните резултати, комбинация от механизми, стимули, инструменти, дейности и ресурси за достигане на определени параметри на образователната и професионалната квалификационна структура на заетите в социалната сфера. Също така той е инструмент за управление на процеса, определяне на целите, принципите, приоритетите, институциите, начините, критериите, ресурсите и механизмите на продължаващото професионално обучение по отношение на нуждите на системата.

English Abstract: The current model of a system for continuing professional training of social workers is a managerial tool for achieving the goals and expectations of the society, in the center of which is the human and his needs. Through this system, the professional - qualification potential of the human recourse in the social sphere is developing. Speaking of this, it represents systemized and corresponding to the level of socio-economic progress and expected results, mix of mechanisms, incentives, tools, activities and resources for reaching certain parameters of the educational and professional qualification structure of the employed people in the social sphere. Also, it is a tool for managing the process, defining the goals, principals, priorities, institutions, ways, criterias, resources and mechanisms of the continuing professional training, in regards to the needs of the system.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: system for continuing professional training, programs for continuing professional training, specialists in social activities, graduation of professional training, realization of the graduated

JEL Classification: I20

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Latyshev, Oleg and Banabakova, Vanya and Dimitrova, Preslava, Модел на система на продължаващо професионално обучение на специалисти по социални дейности (Model of a System for Continuing Professional Training of Social Workers) (October 26, 2017). В: Сборник Доклади от Научна Конференция „Актуални Проблеми на Сигурността” Том 5, Велико Търново, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3144022

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Oleg Latyshev

Russian Academy of Natural History ( email )

Moscow
Russia

Vanya Banabakova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Preslava Dimitrova

Vasil Levski National Military University, Students

Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
74
PlumX Metrics