Bankacılıkta Şubeleşme Eğilimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma (Determination of Affecting Macroeconomic Factors of Branching Trend in Banking: A Research on Turkish Deposit Banks)

Turkish Studies Journal

24 Pages Posted: 30 Mar 2018

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department

Date Written: October 9, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Türk Bankacılık Sektörü 2002 sonrasında büyüme sürecini sürdürmektedir. Bu kapsamda toplam aktiflerden kredilere, mevduatlardan toplam özkaynaklara kadar birçok finansal göstergede büyüme görülmüştür. Sektörde görülen büyümeye paralel olarak bankaların şube ağlarında büyüme görülmüştür. Türk Bankacılık Sektörünün toplam şube sayısı 2008 yılsonunda 9.304 iken, 2015 Eylül döneminde ise 12.330 ile en yüksek düzeye ulaşmıştır. Ancak bu dönemden sonra sektörün toplam şube sayısında azalma görülmüştür. Sektörün toplam şube sayısı 2016 yılsonunda 11.747, 2017 Haziran ayı sonunda ise 11.705 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu rakamlar, Türk Bankacılık Sektöründe açılan şube sayısının kapanan şube sayısından daha az olduğunu ve dolayısı ile bazı bankaların şube kapatma eğilimine girdiklerini göstermektedir.

Bu çalışma Türk Bankacılık Sektöründe şubeleşme eğiliminin değerlendirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Çalışmada bankaların şube açılış ve kapanışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 15 mevduat bankasının şubeleşme eğilimi sektör payı, rekabet, ekonomik büyüme, enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi), işsizlik oranı, gelir eşitsizliği, ticari mevduat hacmi, kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), hanehalkı geliri ve etkinlik skoru değişkenleri ve 2010-2016 aralığındaki üçer aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda etkinlik, sektör payı, işsizlik faktörlerinin bankaların şubeleşmesini pozitif etkilediği belirlenmiştir. Diğer taraftan rekabet bankaların şubeleşmesini negatif etkilemektedir.

Bankaların ekonomi açısından önemi dikkate alındığında, şube açılışlarının ve kapanışlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) iznine bağlanması önerilmektedir. Böylece bankaların şubeleşmelerinin ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri sıkı bir şekilde düzenlenebilecektir ve muhtemel olumsuz etkiler önlenebilecektir. Türkiye’de bankaların şubeleşme eğilimi ile ilgili çalışma bulunmadığından, yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: Turkish Banking Sector has maintained growth process of which it has been from 2002. In this context, growth has been seen in some financial indicators from total assets, credits, deposits to total shareholders’ equity. Parallel to growth in the sector, also growth has been seen in banks’ branch size. Turkish Banking Sector’s total branch size was 9.304 as of 2008 year-end was 12.330 as of September 2015 which is the highest level. However, a decrease has been shown after this time in Turkish Banking Sector’s total branch size. Turkish Banking Sector’s total branch size has been 11.705 as of June 2017 and it was 11.747 as of 2016 year-end. The figures shows that closed branches is much more than opened branches in Turkish Banking Sector and hence some banks have been in trending of branch closing.

This paper was prepared for making an evaluation about branching trend in Turkish Banking Sector. In the study, it was aimed at determining factors which affect branch opening and closing factors of banks. 15 deposit banks branching trend were analyzed by using sector share, competition, economic growth, inflation (Consumer Prices Index), unemployment rate, income inequality, commercial deposit volume, Gross National Product (GNP) per capita, household income and efficiency score variables and quarterly data for the period of 2010-2016. As a conclusion, it was determined that efficiency, sector share, economic growth, GNP per capita, inflation (CPI) and unemployment affect banks’ branching trend positively. On the other hand, competition affect banks’ branching trend negatively.

Taken into consideration importance of banks for economy, it was recommended that branch openings and closings should be subject to permission of Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA). Thus, effects on economic indicators of branching in banking could be strictly regulated and bad effects could possibly be prevented. This paper is pioneer study due to the fact that there is no study about branching trend of banks in Turkey.  

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bankacılık, Şubeleşme Eğilimi, Veri Zarflama Analizi, Hiyerarşik Lineer Modeller, Türkiye

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Depren, Serpil Kilic, Bankacılıkta Şubeleşme Eğilimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma (Determination of Affecting Macroeconomic Factors of Branching Trend in Banking: A Research on Turkish Deposit Banks) (October 9, 2017). Turkish Studies Journal, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3149102

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department ( email )

Istanbul, 34349
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
323
PlumX Metrics