Shenjat Dhe Format E Agresivitetit Te Fëmijët Në Moshën E Adoleshencës Në Mësim (Indications and Forms of Aggression of Children in Adolescent Age in the Course of Learning)

11 Pages Posted: 1 Apr 2018

See all articles by Ilir Kelmendi

Ilir Kelmendi

University of Gjakova - Faculty of Education

Date Written: March 27, 2018

Abstract

Albanian Abstract: Në kuadër të këtij punimi do të trajtohet çështja e shfaqjes së agresivitetit tek nxënësit në moshën e adoleshencës.Tek tematika e këtij punimi kemi analizuar dhe shikuar nga këndvështrimi jonë nivelet e qasjes dhe format e bashkëpunimit të mësimdhënësve, gjatë punës se tyre me këta fëmije. Po ashtu kemi trajtuar edhe këndveshtrimin e prindërve, natyrën e qasjes se prinderve me këta fëmijë, format dhe modelet e bashkëbisedimeve dhe format e veprimit, në familje dhe në shkollë.

Gjithashtu, hulumtimi është fokusuar në shprehjen e agresivitetit në përgjithësi, në format e shprehjes, rreziku që u kanoset nga kjo sjellje të rinjeve sot në shoqeri. Tematika e këtij punimi përqendrohet gjithashtu në parandalimin e sjelljeve agresive të këtyre fëmijëve, ne njohjen e problemtikave të sjelljeve dhe të formave të veprimit nxënësve nuk duhet të anashkalojmë edhe bashkëpunimin me prindër. Punimi ka analizuar edhe shkaktaret e agresivitetit, faktorët që ndërlidhen me manifestimin e këtyre veprimeve siq janë, faktorët ekonomik, politik, social, faktoret e mjedisit dhe faktoret psikologjik.

Specifikat e punimit fokusohen edhe në gjetjen dhe zbatimin e nje modaliteti të një strategjie për reduktimin e sjelljeve agresive të këtyre fëmijëve me theks të veçantë gjatë qendrimit të tyre në shkollë dhe familje. Gjatë këtij punimi kemi analizuar edhe manifestimin e sjelljeve të emocioneve të këtyre fëmijeve, sidomos të atyre emocioneve negative, shenjat e sjelljes anormale dhe agresionit të tepruar etj.

English Abstract: In this paper we will discuss the issue of aggression in pupils during the adolescence age. On the subject of this paper we have analyzed and viewed from our point of view the approach levels and the forms of cooperation of teachers during their work with these children. We have also addressed the parents 'views, the nature of parents' access to these children, forms and models of conversations and forms of action, in the family and in the school.

Also, the research is focused on expressing aggressiveness in general, in forms of expression, the threatening or the risk by this behavior of young people today in society. The topic of this paper is also focused on preventing the aggressive behavior of these children, recognizing the problems in behavior, forms of action and forms of cooperation with parents. The paper also analyzes the causes of aggression, the factors associated with the manifestation of such actions, such as economic, political, social factors, environmental factors and psychological factors.

The specifics of the paper also focus on finding and implementing a modality of a strategy for reducing the aggressive behavior of these children with particular emphasis on their stay in school and family. During this paper we have also analyzed the manifestation of emotional behavior of these children, especially those negative emotions, signs of abnormal behavior and excessive aggression.

Note: Downloadable document is in Albanian.

Keywords: pupils, aggression, cooperation, factors, behavior, modality

Suggested Citation

Kelmendi, Ilir, Shenjat Dhe Format E Agresivitetit Te Fëmijët Në Moshën E Adoleshencës Në Mësim (Indications and Forms of Aggression of Children in Adolescent Age in the Course of Learning) (March 27, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3150232 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3150232

Ilir Kelmendi (Contact Author)

University of Gjakova - Faculty of Education ( email )

HOME PAGE: http://edukimi.uni-gjk.org/faqe/12/dekani

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
201
Abstract Views
1,375
rank
179,576
PlumX Metrics