(He)aдекватност на пенсиите в България (Издание 2018 Г.) / Pension (In)adequacy in Bulgaria (2018 Edition)

29 Pages Posted: 3 May 2018

See all articles by Lubomir Christoff

Lubomir Christoff

ICFC; Institute of Certified Financial Consultants

Date Written: March 27, 2018

Abstract

Bulgarian Abstract: Докладвам теоретични норми на заместване (ТНЗ) на предпенсионен доход на лице, което ще се пенсионира през 2042 г. на 65-годишна възраст с 40 години осигурителен стаж. Изчислявам ТНЗ при два варианта на осигуряване:

- осигуряване в ДОО и ДЗПО - осигуряване само в ДОО.

За всеки от вариантите изчислявам ТНЗ при три сценария на осигурителен доход в течение на трудовата кариера:

- осигуряване върху нарастваща работна заплата (лицето започва осигуряване при средна работна заплата и го завършва при два пъти средната работна заплата за 2041 г) - осигуряване върху средна работна заплата и - осигуряване върху максимален осигурителен доход.

Резултати: Вариантът с осигуряване само в ДОО води до по-високи ТНЗ (38%-60%), а вариантът с осигуряване и в ДОО и в УПФ - до по-ниски (35%-54%). Този резултат се дължи на факта, че “допълнителната” пенсия от УПФ не е допълнителна, а заместваща. Тя не може да замести (компенсира) намалението на пенсията от ДОО поради това, че лицето се е осигурявало и в УПФ.

“Допълнителната” пенсия от УПФ не може да замести намалението на пенсия от ДОО ако доходността, получена от осигурените по партидите им в УПФ е равна или по-ниска от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната. Точно това показва статистиката за периода 2002-2017 г.:

- средногодишната реална доходност по партиди в УПФ е 1.1 % - средногодишният реален темп на нарастване на СОДС е 3.9 %.

За да може пенсията от УПФ да компенсира намалението на пенсия от ДОО пред 2042 г., е необходимо средногодишната реална доходност по партиди в УПФ да бъде около 4.5 % в периода 2017-2041 г. Това е невероятно предвид очакванията за дългосрочната доходността по класове активи и инвестиционните ограничения върху структурата на портфейлите на пенсионните фондове, наложена от Кодекса за социално осигуряване.

Затова в перспектива две пенсии са по необходимост по-малко от една.

Този извод ще бъде валиден дотогава докато:

- средногодишната доходност по партиди в УПФ не надвишава темпа на нарастване на СОДС и - размерът на пенсиите от ДОО се определя по формулата, заложена в КСО, в сила от 1.01.2018 г.

Въпреки, че “допълнителното” осигуряване в УПФ намалява адекватността на пенсиите на осигурените, това е вариантът, в който КСО ги вкарва по презумпция. Тези, които не желаят да бъдат намалени пенсионните им доходи е необходимо да насочат цялата си задължителна осигурителна вноска в ДОО. Ако преценят, че пенсията от ДОО няма да им е достатъчна - да спестяват допълнително и инвестират в подходящи, глобално диверсифицирани портфейли при ниски такси извън пенсионните фондове в България.

English Abstract: This paper reports theoretical replacement rates (TRR), calculated for an individual, retiring in 2042 at age 65 in Bulgaria. The theoretical replacement rates are calculated in two versions:

- Version 1: The mandatory pension contributions are split between the publicly managed, defined benefit (DB) Social Security (Soc-Sec) scheme and privately managed, defined contribution (DC) pension funds. - Version 2: The mandatory pension contributions are directed solely to the DB Soc-Sec scheme.

TRR are calculated under three income scenarios for each version:

- High earner - starts contributions at the average wage and makes final contributions at two times the average wage with level annual wage increases; - Average earner - contributes on the basis of the average wage; - Max earner - contributes on the basis of the maximum insurable income for the respective year.

Results: The TRRs are higher under version 2 (insuring in the Soc-Sec scheme only) for all income scenarios. This is due to the fact that the “supplemental” pension insurance in the DC scheme is not additional but subtracts from the mandatory pension insurance contribution. Hence the Soc-Sec pension is reduced for those, participating in the defined contribution scheme. The expected “supplementary” pension cannot compensate for the reduction in the state (Soc-Sec) pension. Therefore, those who participate in the DC scheme will suffer a decrease in their TRR and pension income.

The reason the “supplemental” pension from the DC scheme cannot compensate for the reduction of the state pension is simple: the rate of return the insured received in 2002-2017 and are likely to receive in 2018-2041 in the DC scheme is low and insufficient to allow for full compensation. The condition for the DC to yield pensions, compensating the reduction of the DB pension is for the rate of return in the DC scheme to exceed the rate of growth of the average wage. In fact, in 2002-2017 the real rates were as follows:

- annual rate of return of the DC scheme - 1.1 % - annual rate of return of the average wage - 3.9 %.

Going forward, the real annual rate of return the insured need in their DC accounts is 4.5 % for the 2018-2041. This rate is unachievable considering the expectations for the asset classes returns and the investment constrains pension funds have to comply with. Therefore, the “supplemental” DC pension is “subtractive”, participants in the DC scheme will suffer lower TRR and decreased pension income. Despite this fact, the default option in Bulgaria is participation in the DC scheme. Those, who would like to prevent their pensions from decreasing should make an active decision to decline participation in the DC scheme. Should they determine their state pension insufficient, they are well advised to save more and invest on their own in suitable, globally diversified portfolios with low fees outside of pension funds operating in Bulgaria.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: retirement income, pension adequacy, pension pillars, annuities

JEL Classification: G23

Suggested Citation

Christoff, Lubomir, (He)aдекватност на пенсиите в България (Издание 2018 Г.) / Pension (In)adequacy in Bulgaria (2018 Edition) (March 27, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3150489 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3150489

Lubomir Christoff (Contact Author)

ICFC ( email )

3422 Old Capitol Trail
Suite 1063
Sofia, FL 1142
Bulgaria

HOME PAGE: http://idfk.org

Institute of Certified Financial Consultants ( email )

3422 Old Capitol Trail
Suite 1063
Sofia, FL 1142
Bulgaria

HOME PAGE: http://idfk.org

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
207
PlumX Metrics