Aleanca Mes Jugosllavisë Dhe Shqipërise Gjatë Viteve 1945-1961 (Alliance between Yugoslavia and Albania During 1945-1961)

14 Pages Posted: 2 Apr 2018

See all articles by Ilir Kelmendi

Ilir Kelmendi

University of Gjakova - Faculty of Education

Date Written: March 27, 2018

Abstract

Albanian Abstract: Qëllimi i këtij punimi është analizimi i marrëdhënieve ekonomike dhe politike mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore deri në vitin 1961.Tendencat e Jugosllavisë ishin afrimi ekonomik dhe politik që si qëllim përfundimtar kishte përfshirjen e Shqipërisë në Federatën Jugosllave. Rezoluta e Byrosë Informativë të Partive Komuniste, në vitin 1948, shkaktoi prishjen e marrëdhenieve jugosllavo-sovjetike dhe shqiptaro-jugosllave, shpëtoi Shqipërinë nga përfshirja në Federatën Jugosllave dhe orientoi politikën e jashtmë shqiptare drejt Bashkimit Sovjetik. Përfshirja e Shqipërisë në Federatën Jugosllave argumentohej si zgjidhje e problemeve të vështira të shqiptarëve etnike në shtetin jugosllav. J.B. Tito, nën trysninë e reagimeve dhe kërcënimeve të popullatës serbe, insistonte në pamundësine e njohjes së të drejtës së popullit të Kosovës për vetëvendosje sipas parimeve të Kartës së Atlantikut (14 Gusht 1941) mbi rendin e ri botëror të ardhshëm. Emisaret Jugosllav (Dušan Mugoša dhe Miladin Popović) luajtën rol parësor në formimin e PKSH-së (Partia Komuniste e Shqipërisë) më vonë PPSH (Partia e Punës e Shqipërisë). Nën presionin jugosllav, Enver Hoxha dhe udhëheqja komuniste shqiptare nuk kishin qëndrim të prerë rreth bashkimit të Kosovës më Shqipërinë.

English Abstract: The purpose of this paper is to analyze the economic and political relations between Albania and Yugoslavia since the end of World War II until 1961. Yugoslavia's tendencies were the economic and political approaches which as the ultimate goal had the involvement of Albania in the Yugoslav Federation.

The Resolution of Information Bureau of the Communist Partys in 1948 caused the breakdown of Yugoslav-Soviet and Albanian-Yugoslav relations and this rescued Albania from joining the Yugoslav Federation and orientated Albanian foreign policy towards the Soviet Union.

Albania's involvement in the Yugoslav Federation was argued as a solution to the difficult problems of ethnic Albanians in the Yugoslav state. J.B. Tito, under pressure from the reactions and threats of the Serb population, insisted on the inability to recognize the Kosovo people's right to self-determination based on the Atlantic Charter principles (August 14, 1941) for the upcoming new world order. Yugoslav emissaries (Dušan Mugoša and Miladin Popović) played a primary role in the formation of the Albanian Communist Party (PKSH) later the Albanian Party of Labor (PPSH). Under Yugoslav pressure, Enver Hoxha and the Albanian communist leadership did not have a firm stand on the unification of Kosovo with Albania.

Note: Downloadable document is in Albanian.

Keywords: Albania, Yugoslavia, communism, internal, external, politics, Enver Hoxha, Tito

Suggested Citation

Kelmendi, Ilir, Aleanca Mes Jugosllavisë Dhe Shqipërise Gjatë Viteve 1945-1961 (Alliance between Yugoslavia and Albania During 1945-1961) (March 27, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3150868 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3150868

Ilir Kelmendi (Contact Author)

University of Gjakova - Faculty of Education ( email )

HOME PAGE: http://edukimi.uni-gjk.org/faqe/12/dekani

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
60
Abstract Views
707
rank
421,965
PlumX Metrics