פיצוי נאות: על סעדים וצדק בדיני הנטילה השלטונית בישראל Just Compensation? Israeli Expropriation Laws’ Quest for Remedial Justice

עיוני משפט מ"א 41 Tel Aviv Law Review ,2018

46 Pages Posted: 8 Apr 2018 Last revised: 25 Jan 2019

See all articles by Shai Stern

Shai Stern

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 28, 2018

Abstract

תקציר בעברית: דיני הנטילה השלטונית של זכויות במקרקעין בישראל מאפשרים למדינה, או לרשויות אחרות המוסמכות לכך בדין, להפקיע זכויות במקרקעין לשם מימושו של צורך ציבורי בתמורה למתן פיצוי לבעליהזכויות הניטלות. ככלל, הפיצוי המוענק לבעלי הזכויות במקרקעין מושתת על סטנדרט אחיד שנועד לבטא את שוויין השוקי של הזכויות שניטלו. קיימים אומנם חריגים לכלל זה, אולם אלה מצומצמיםבהיקפם, וחלקם מותנים בשיקול-דעתן של הרשויות. מאמר זה טוען כי חרף חתירתה של מדיניות הפיצוי בדיני הנטילה השלטונית בישראל להעניק פיצוי נאות והוגן לבעלי הזכויות במקרקעין, היא כושלת במימוש שאיפתה זו. הסיבה לכך נעוצה בפיצוי-החסר המשתלם לעיתים לבעלי הזכויות במקרקעין בשל ביסוסה של מדיניות הפיצוי על סטנדרט פיצוי אחיד. נוסף על כך, המדיניות הנוהגת כושלת בהגשמת תפיסת הצדק שדיני הנטילההשלטונית בישראל פועלים לאורה – תפיסת הצדק המתקן – וזאת בשל התעלמותה מהשונוּת הקיימת בין בעלי הזכויות הניטלות במקרקעין במקרים של נטילות שלטוניות וכן ממאפייני הנכסים עצמם. במובן זה, מדיניות הפיצוי הנוהגת בדיני הנטילה השלטונית מבכרת פשטות וּודאות משפטית על השגת צדק בנסיבותיה של כל נטילה שלטונית.המאמר קורא לרפורמה במדיניות הפיצוי בדיני הנטילה השלטונית של מקרקעין בישראל, שתאפשר ביסוסה של מדיניות פיצוי אשר תשמור על רמת ודאות גבוהה, מחד גיסא, אך תהא צודקת מזו הנוהגת כיום, מאידך גיסא. רפורמה מוצעת זו מושתתת על שני אדנים מרכזיים. האחד הוא הטמעה סדורה של מנעד הסעדים שיעמדו לרשויות בעת ביצוע נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין. במסגרת זו המאמר מציע כי מדיניות הפיצוי בדיני הנטילה השלטונית תכלול גם סעדים בעין (ובראשם הענקת דיור חלופי או העתקה), פרמיות כספיות קבועות אומשתנות וכן סעדים עקיפים, ובכלל זה, בין היתר, הלוואות בריביות נמוכות, מענקים וכן הקלה בחסמים ביורוקרטיים. עיגונו של מנעד סעדים בדין יאפשר להפוך את הפיצוי בדיני הנטילה השלטונית לאמצעי להשגת תוצאה צודקת, תוך הבחנה בין נסיבותיהן השונות של נטילות שלטוניות כמו-גם בין מאפייניהם השונים של הנכסיםהמופקעים ושל בעליהם. האדן האחר שהרפורמה מושתתת עליו הוא שרטוט קווי מתאר לשימוש ראוי במנעד הסעדים המוצע, תוך יצירת קטגוריות על בסיס האתגרים שדיני הנטילה השלטונית ניצבים בפניהם. קטגוריזציה זו תמתן את החשש מפני פגיעה ביציבות ובוודאות המאפיינות את דיני הנטילה השלטונית.

English Abstract: The Israeli expropriation laws establish quite a simple formula, according to which the state, or other competent authorities, may expropriate property rights for the realization of public needs in return for compensation given to the property owners. The compensation within the Israeli expropriation laws is predicated on a universal standard intended to express the market value of the taken property rights. Although there are exceptions to this compensation standard, these are limited in scope, and the granting of some of them depends on the discretion of the authorities.

Although the Israeli expropriation laws' compensation policy aims to provide fair and just compensation, it fails to do so. The reason for this is that the establishment of a universal compensation standard leads, in some cases, to under-compensation. In addition, the current compensation policy is failing to realize the corrective conception of justice, which is declared to be the underlying conception of justice of the Israeli expropriation laws. This failure is due to the current compensation policy's disregard for the variance that prevails in the circumstances of expropriations, in the characteristics of the property owners and in the features of the properties. In this sense, the current compensation policy favors simplicity and certainty over the attainment of justice.

This article calls for a reform of the Israeli expropriation laws' compensation policy, which aims to ensure a high level of simplicity and certainty alongside an expansion of the laws' adherence to justice. The proposed reform calls for expanding the range of remedies available to owners subject to expropriation so that the Israeli expropriation laws can embody financial premiums, in-kind remedies, and indirect remedies. Expanding the range of remedies given to the authorities use will allow addressing differences among expropriations' consequences, property owners and features of properties. To avoid ad hoc adjudication and practical assessment difficulties, this Article proposes the categorization of the different prototype failures that characterize current expropriation law. The proposed remedial scheme, therefore, will allow Israeli expropriation laws to strive for more just compensation, without compromising completely on certainty and simplicity.

Keywords: property law, expropriation law, takings law, remedies, just compensation, הפקעה, נטילה שלטונית של מקרקעין, סעדים, פיצוי הוגן, התחדשות עירונית,

Suggested Citation

Stern, Shai, פיצוי נאות: על סעדים וצדק בדיני הנטילה השלטונית בישראל Just Compensation? Israeli Expropriation Laws’ Quest for Remedial Justice (March 28, 2018). עיוני משפט מ"א 41 Tel Aviv Law Review ,2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3151306

Shai Stern (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
92
Abstract Views
625
rank
330,233
PlumX Metrics