Възможности за подобряване на управлението и ефективността в публичните служби за заетост (Opportunities for Improvement of Management and Effectiveness in Public Employment Services)

Научна сесия, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2015

4 Pages Posted: 3 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: November 5, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Съвременните тенденции и предизвикателства в развитие на пазара на труда в европейски и национален план налагат необходимостта от адекватни реакции от страна на публичните служби за заетост (ПСЗ). Прилагането на нови подходи и инструменти в организацията на дейностите и управлението в ПСЗ в съответствие с разработваните стратегически документи на ниво ЕС и България е наложено от нуждата за постигане на ефективност на изпълняваните мерки и програми в областта на заетостта и пазара на труда. Приемането на интегрирани подходи и усъвършенстване на управлението в ПСЗ е свързано с анализа на състоянието и целите за постигане на качество, адекватност и ефикасност на прилаганите социални политики. Настоящото изследване анализира възможностите за приложение на нов процесен модел на работа в ПСЗ и предлага решения за рационализиране на вземаните управленски решения.

English Abstract: Recent trends and challenges in the development of the labor market on the European and national level necessitates adequate responses by the public employment services (PES). Implementation of new approaches and tools in the organization of activities and management in PES in accordance with the strategic documents developed at EU level and Bulgaria has been imposed by the need to achieve effectiveness of the implemented measures and programs in the field of employment and the labor market. Adoption of integrated approaches to the management and improvement in PES is associated with the analysis of the status and objectives for quality, adequacy and effectiveness of applied social policies. This study analyzes the opportunities for implementing new process model of work in PES and offers solutions to streamline decision makers.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: labor market, process model, social effectiveness

JEL Classification: P00, O10, J01, J08

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Възможности за подобряване на управлението и ефективността в публичните служби за заетост (Opportunities for Improvement of Management and Effectiveness in Public Employment Services) (November 5, 2015). Научна сесия, Пловдив, Съюз на учените в България - клон Пловдив, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3163860

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
55
PlumX Metrics