המשפט מערכאות הדיון
The Law from Trial Courts

9 Ma'asei Mishpat 135, 2017

18 Pages Posted: 7 May 2018

See all articles by Ori Aronson

Ori Aronson

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: April 16, 2018

Abstract

תקציר בעברית: למאמר זה שתי מטרות: כפירה בעליונות המוחלטת שניתנת להחלטותיו של בית המשפט העליון בהוראת המשפט הפסוק בישראל; וקריאה לשינוי בגישת ההוראה של קורסי המבוא המרכזיים במשפטים, כך שייזונו במידה רבה מןההליכים המנוהלים בערכאות הנמוכות. המאמר מראה שהדומיננטיות של בית המשפט העליון בתודעתם של מלמדי המשפט ושל לומדיו מסווה את התפקיד המרכזי של ערכאות הדיון הן בקביעת תוכנו של הדין הפוזיטיבי והןבעיצוב החוויה הממשית של האדם במשפט. על יסוד תובנה זו המאמר מציע קווי מתאר לגישה חדשה להוראת המשפט, שנסמכת על העבודה השיפוטית של ערכאות הדיון כמקור מרכזי להכרת המשפט ולהבנתו. אין מדובר רקבאיתור חומרים חדשים לביסוס התכנים הישנים של קורסים קיימים, אלא בהזמנה לשינוי מושגי מקיף בתפיסת המשפט כמקצוע לימוד ובסוג המסרים שעלינו להנחיל לתלמידינו כשאנו מכינים אותם לחיים במשפט: מלימוד שלשאלות עיוניות ברמת הפשטה גבוהה, ללימוד של המעשה המשפטי הממשי על המורכבות, על הסתירות, ועל הגיוון המאפיינים אותו.

English Abstract: The article has two purposes: to question the complete supremacy of Supreme Court decisions in the teaching of case law in Israel; and to call for a reform of law’s central introductory classes, such that they will draw significantly from the products of trial court adjudication. The article shows that the dominance of the Supreme Court in law’s perception by both professors and students obscures the central role that trial courts have in determining case law, as well as in shaping the actual experience of people in the law. Based on this insight, the article suggests the contours of novel method for legal education, that is premised on the work of trial courts as a central source for knowing and understanding the law. This means more than merely drawing on new resources inteaching the old contents of existing classes, rather it is a call for a conceptual shift in our perception of the law as an object of learning, as well as in the kinds of signals we ought to send our students as we prepare them to life in the law: from the abstract study of theoretical questions, to an engagement with actual legal action, all with its complexity, contradiction, and diversity.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Aronson, Ori, המשפט מערכאות הדיון
The Law from Trial Courts (April 16, 2018). 9 Ma'asei Mishpat 135, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3164088

Ori Aronson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat-Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/558

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
135
PlumX Metrics