Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба (Model for Social-Psychological Assistance for Servicemen, Discharged From Military Service)

В сборнике содержатся статьи участников II Международной научно-практической конференции «Психология отношений в постнеклассической парадигме», которая состоялась 1-7 июня 2015 г.

12 Pages Posted: 8 May 2018

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: June 1, 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: В обобщение, посоченият модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на членовете на техните семейства, може да служи като база за създаването на адаптационна програма за изследваната категория адаптиращи се, съответстваща на динамичните промени в социалната среда и на критериите за ефективност. И тъй като социалната адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба пряко е свързана с тяхната приспособимост към новия им граждански социум, тя предполага сама по себе си формирането на нови знания, умения, способности у тях, адекватни на изискванията на този социум. А това означава формиране на ключови компетенции, адекватни на гражданския социум, съответстващи на пазара на труда, на основата на които по-нататък да се изградят необходимите специфични компетентности и компетенции. Казано по друг начин, на основата на посочения модел, по-нататък изследванията ни се задълбочават по отношение на създаването на компетентностен модел за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба.

English Abstract: Summarizing, the presented model for social and psychological assistance to servicemen, discharged from military service and members of their families, can serve as a basis for the creation of adaptive program for the studied category of adapting individuals, corresponding to the dynamic changes in the social environment and the criteria for efficiency. Since the social adaptation servicemen, discharged from military service is directly related to their adaptability to their new civil socium, it by itself suggests forming new knowledge, skills and abilities in them, adequate to the requirements of this socium. And that means the formation of key competencies, adequate civil to the civil socium, complying with the labor market, on the basis of which the necessary specific competencies to be further built. Put another way, on the basis of the presented model, further our research deepens in terms of creating a competence model for social adaptation of servicemen, discharged from military service.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: social policies, social adaptation

JEL Classification: H55, H56

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Stoyanov, Evgeniy and Arabska, Ekaterina, Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба (Model for Social-Psychological Assistance for Servicemen, Discharged From Military Service) (June 1, 2015). В сборнике содержатся статьи участников II Международной научно-практической конференции «Психология отношений в постнеклассической парадигме», которая состоялась 1-7 июня 2015 г.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3166629

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Evgeniy Stoyanov

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
50
PlumX Metrics