על סיכון, ביטוח וחוזי ביטוח
Risk, Insurance, and Insurance Contracts

Hebrew University Law Journal, Vol. 35, pp. 655-714, 2005

60 Pages Posted: 31 May 2018

See all articles by Ronen Perry

Ronen Perry

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: May 11, 2018

Abstract

תקציר בעברית: ביטוח פירושו התגוננות בפני סיכון שלא על ידי הקטנתו. אין זו הגדרה מילונית ואף לא הגדרה משפטית, אולם זוהי, לטעמי, ההגדרה היחידה שהיא רחבה די הצורך כדי להקיף את כל ההסדרים המכונים "ביטוחיים" בשפת היום-יום ובספרות המדעית, וצרה דיה כדי לא לכלול הסדרים שאינם "ביטוחיים". אחד מסוגי הביטוח הנפוצים והמוכרים ביותר בעת החדשה הוא חוזה הביטוח, אשר יוגדר כאן כעסקה שבה מועבר סיכון, תמורת סכום שנקבע מראש, מאדם שונא סיכון (המבוטח) לישות הנושאת בתוצאות מימושם של סיכונים במסגרת פעילותה הרגילה מתוך מאגר פיננסי שנוצר על ידי התקשרות דומה עם מספר גדול של מבוטחים. סוג זה של ביטוח מוסדר אצלנו, אם כי לא באופן בלעדי, בחוק חוזה הביטוח (להלן: החוק).

ספרו החדש של שחר ולר על חוק חוזה הביטוח מצטרף לסדרה מכובדת של פירושים לחוקי החוזים מיסודו של פרופ' טדסקי המנוח. פירוש ראשון לחוק אמנם נכתב על ידי פרופ' ידין לפני יותר מעשרים שנה, זמן קצר לאחר חקיקתו; אולם אין כל ספק שלנוכח הצטברות הפסיקה והעמקת ההבנה העיונית של הנושא המוסדר בחוק נוצר צורך ברענון. מעיון בתוכנו של הספר עב הכרס ובהקדמתו עולה כי אין לפנינו אך ספר-פרשנות מן הזן המסורתי, העוסק קמעא בהיסטוריה החקיקתית ואחר נפנה לדיון ממוקד בסעיפים השונים לפי סדרם. המחבר מעיד על עצמו מלכתחילה כי שאיפותיו גדולות מכך: "הפירוש המוצע חותר לעמידה על מגמות החוק ויסודותיו העיוניים, מבלי להזניח את פרטי הוראותיו. הוא עוסק בשורה של עניינים שאינם נדונים בחוק… בשל חשיבותם הרבה ליישומו". לשון אחר: הספר דן הן בפרשנות קלאסית של הוראות החוק, הן ביסודותיו העיוניים, והן בנושאים פריפריאליים שונים הנדרשים לקבלת תמונה מלאה של הנושא. הרחבת הדיון והעמקתו הופכות את החיבור למעניין ומועיל יותר. בה בעת, הן חושפות אותו לסוגי ביקורת שאינם רלוונטיים ככל שמדובר בחיבורי פרשנות מסורתיים.

ברשימה זו אדון תחילה בכמה סוגיות קונספטואליות ועיוניות כלליות שהדיון בהן, או הרחבת הדיון בהן, היו יכולים, לעניות דעתי, לחדד ולהעמיק את הבנתו של הנושא הנדון. הטענות שאטען בהקשרים אלה אינן גורעות מהערכתי לעבודתו של המחבר. יש בהן, בעיקרו של דבר, הצעות להשלמה או תיקון שהקורא הסביר אמנם יוכל, בדרך כלל, "להסתדר" גם בלעדיהן, אך היה יכול להפיק תועלת לא מעטה מקבלתן. לאחר מכן אציג בתמציתיות את מבנה הספר תוך בחינה ביקורתית של כמה מחידושיו ברמה הפרטנית.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Perry, Ronen, על סיכון, ביטוח וחוזי ביטוח
Risk, Insurance, and Insurance Contracts (May 11, 2018). Hebrew University Law Journal, Vol. 35, pp. 655-714, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3177273

Ronen Perry (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 3498838
Israel

HOME PAGE: http://law.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-rperry

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
495
rank
475,188
PlumX Metrics