Analiza Finansowa (Financial Analysis)

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

150 Pages Posted: 17 Oct 2018

See all articles by Tadeusz Dudycz

Tadeusz Dudycz

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Computer Science and Management; Wroclaw University of Technology - Faculty of Computer Science and Management

Date Written: July 3, 1999

Abstract

Polish Abstract: Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiłem podstawowy system informacyjny przedsiębiorstwa, jakim jest rachunkowość, oraz obligatoryjne sprawozdania finansowe, będące głównym źródłem informacji o przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim stosując bardzo intuicyjną metodę, przedstawiłem przykład wstępnej oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego sprawozdań finansowych. Rozdział trzeci natomiast traktuje o sposobach badania płynności finansowej, słabych stronach stosowanych narzędzi i zasadach ich konstruowania. Czwarty rozdział został poświęcony metodom badania wspomagania operacyjnego, a także podstawowym narzędziom analizy ryzyka i ich wykorzystaniu przy badaniu ryzyka operacyjnego. Rozdział piąty skupia się na metodach analizy efektywności wykorzystania kapitałów obcych do finansowania przedsiębiorstwa oraz na badaniu ryzyka, które wnoszą te kapitały. Ostatni szósty rozdział dotyczy kompleksowej oceny przedsiębiorstwa za pomocą piramidy wskaźników.

English Abstract: The manual consists of six chapters. In the first one I discussed the basic information system of the company, which is accounting, and obligatory financial statements, which are the main source of information about the enterprise. In the second chapter, using a very intuitive method of comparison, I presented an example of the initial assessment of the company based on its financial statements. The third chapter deals with the methods of examining financial liquidity, weaknesses of used tools and the principles of their construction. The fourth chapter was devoted to the methods of operating leverage research as well as basic risk analysis tools and their use in the analysis of operational risk. The fifth chapter focuses on the methods of analysing the effectiveness of using a debt capital to finance the enterprise and on the risk assessment that this capital brings. The last sixth chapter concerns the comprehensive assessment of the company using the pyramid of ratios.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: analiza finansowa, financial analysis

JEL Classification: G3

Suggested Citation

Dudycz, Tadeusz, Analiza Finansowa (Financial Analysis) (July 3, 1999). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3207765

Tadeusz Dudycz (Contact Author)

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Computer Science and Management ( email )

ul. Smoluchowskiego 25
Wroclaw, 50-372
Poland

Wroclaw University of Technology - Faculty of Computer Science and Management ( email )

ul. Smoluchowskiego 25
50-372
Poland

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
647
Abstract Views
2,416
rank
40,421
PlumX Metrics