ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีเขตพื้นที่ภาค 1 (Public Opinion toward Community Policing Office to Prevention of Drug Problems Case Study Region 1)

12 Pages Posted: 14 Aug 2018

See all articles by Naya Khattapan

Naya Khattapan

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: january 1, 2016

Abstract

Thai Abstract:: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสบการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตารวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดของโครงการตารวจผู้รับใช้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จานวน 235 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีประสบการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนมีความคิดเห็นต่อตารวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อตารวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และพบว่า ประสบการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตารวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 English Abstract:: The objectives of research were to study levels of risk experiences of drug problems, to study levels of public opinion toward Community Policing Office to the prevention of drug problems, to compare public opinion toward Community Policing Office to the prevention of drug problems. Sampling comprised of 235 peoples living in Community Policing Office project in Angthong province. The questionnaires were used as tool to collect data. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson Correlation Coefficient. The results showed that levels of risk experiences of drug problems were moderate. Levels of public opinion toward Community Policing Office to the prevention of drug problems were high. The hypothesis testing revealed that people who had difference in status, level of education, income and length of residence in the community cause difference in the opinion toward Community Policing Office to the prevention of drug problems at the significant level of.05. The result also showed that risk experiences of drug problems had positive relationship with the public opinion toward Community Policing Office to the prevention of drug problems at the significant level of.05.

Keywords: Opinion, Community Policing Office, Drug Problems

Suggested Citation

Khattapan, Naya and Tasanachaikul, Naunjun, ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจผู้รับใช้ชุมชนกับการป้องกันปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีเขตพื้นที่ภาค 1 (Public Opinion toward Community Policing Office to Prevention of Drug Problems Case Study Region 1) (january 1, 2016). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 5, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3228758 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3228758

Naya Khattapan (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
89
PlumX Metrics