Reforma Polskiego Prawa Spółek 'W Działaniu' – O Potrzebie Utworzenia Wyspecjalizowanych Sądów Korporacyjnych (Reform of the Polish Company Law 'In Action' – On the Need of Specialised Corporate Courts)

Forthcoming in Zeszyty Prawnicze No. 4/2018

Allerhand Working Paper 24/2018

39 Pages Posted: 6 Sep 2018

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Date Written: June 13, 2018

Abstract

Polish Abstract: W niniejszym artykule formułuję postulat utworzenia w Polsce specjalistycznych sądów korporacyjnych jako środek do poprawy efektywności prawa spółek. W moich badaniach wychodzę z umocowanego w studiach empirycznych założenia, że efektywność prawa spółek zależy w dużej mierze od otoczenia instytucjonalnego – głównie sprawnych i fachowych sądów, które decydują o „prawie w działaniu” (law in action). Badanie rozpoczynam od analizy zjawiska specjalizacji w obszarze usług prawnych prywatnych (doradztwo prawne) i publicznych (rozstrzyganie sporów) wskazując, że podlegają one odmiennym trendom – postępująca specjalizacja i koncentracja terytorialna usług prawnych prywatnych (duże kancelarie „departamentowe”) kontrastuje z przywiązaniem do zasady terytorialności w sposobie organizacji usług prawnych publicznych (wymiar sprawiedliwości). Wykształcenie się w doradztwie prawnym segmentów „biznesowego” i „konsumenckiego” nie znajduje paraleli w ewolucji wymiaru sprawiedliwości. Twierdzę, że rozbieżność ta nie ma uzasadnienia celowościowego, ma za to swoje uzasadnienie przyczynowe (odmienne mechanizmy funkcjonowania rynku usług prywatnych i wyboru publicznego). Następnie przetwarzam dane statystyczne, które obrazują, że koncentracja geograficzna „biznesowych” usług prawnych prywatnych (kancelarie) przewyższa zaobserwowaną i również silną koncentrację spółek, zwłaszcza dużych spółek publicznych (usługobiorców – klientów) i pozostaje w kontraście do stosunkowo równomiernego rozłożenia dostarczycieli usług prawnych publicznych (sądy gospodarcze). Konsekwencją tego kontrastu jest istotna nierównomierność wpływu spraw korporacyjnych do sądów w różnych lokalizacjach geograficznych kraju. Jednocześnie sprawy korporacyjne stanowią jedynie ułamek spraw gospodarczych, co utrudnia specjalizację w bardzo złożonych i nierzadko dotykających szerokiego kręgu interesariuszy kwestiach korporacyjnych. Sposobem na poprawienie jakości oraz szybkości jest postulowane utworzenie sądów bądź wydziałów korporacyjnych. Pomocne mogą w tej mierze okazać się doświadczenia państw obcych, które skrótowo przybliżam. Konkluduję sformułowaniem postulatów dla polskiego ustawodawcy w formie tez co do możliwego ukształtowania takich przyszłych sądów bądź wydziałów korporacyjnych.

English Abstract: With this paper I plea for the establishment of specialised corporate courts in Poland. Progressing specialisation and territorial concentration of private legal services (big "departmental" law firms) contrasts with the adherence to the principle of territoriality in the organization of the provision of public legal services (judiciary). An increasing split between "business" and "consumer" segments as characteristic of today’s legal market has not been sufficiently paralleled by the development of the justice system. This discrepancy has no functional justification, yet it may be explained by different mechanisms of private and public services (microeconomics and public choice theory, respectively). A remarkably strong territorial concentration of legal services for business (law firms) is even higher than a concentration of companies, especially of the large listed ones (clients), and these two figures contrast with the relatively even territorial coverage of public legal services for business (business courts). The consequence of this contrast is unequal distribution (input) of corporate cases among various geographical locations in the country. At the same time, corporate disputes constitute only a small fraction of all business cases to be dealt with by the courts, which in turn further hinders specialization.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: specialised courts, corporate disputes, procedural efficiency, company law reform, regulatory competition, minority protection, empirical legal studies

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz, Reforma Polskiego Prawa Spółek 'W Działaniu' – O Potrzebie Utworzenia Wyspecjalizowanych Sądów Korporacyjnych (Reform of the Polish Company Law 'In Action' – On the Need of Specialised Corporate Courts) (June 13, 2018). Forthcoming in Zeszyty Prawnicze No. 4/2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3230134

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
92
PlumX Metrics