?שליטה": פסיחה על שתי הסעיפים או שיווי משקל" Control: Responsibility and Accountability Without Authority

צפוי להתפרסם בכתב העת "מחקרי משפט" 2020

48 Pages Posted: 5 Sep 2018 Last revised: 14 Mar 2021

See all articles by Asaf Eckstein

Asaf Eckstein

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

David Hahn

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: August 24, 2018

Abstract

תקציר בעברית: חברות מסחריות פועלות באמצעות החלטות המתקבלות על ידי בני אדם המצויים בעמדות מפתח בחברות. הדמות אשר לה מיוחס הכוח הרב ביותר בחברה ואשר נתפסת כגורם שעל פיו יישק דבר בה הוא בעל השליטה. מי שצובר בידיו החזקה של אחוז גבוה ממניות החברה ("בעל המאה") נתפס גם כ"בעל הדעה". כוח מיתולוגי זה המיוחס לבעל השליטה הביא לחששות מצטברים מפני אפשרויות פגיעתו הרעה בטובת החברה ויתר המשקיעים בה. לפיכך, ברבות השנים הוטלו בדין על בעלי שליטה הן מגבלות פעולה, מעורבות והחלטה בנעשה בחברה והן אחריות משפטית אישית בגין הפרת חובות מצידם או מצד החברות.במאמר זה אנו מעוררים חשש כי היחס בין שיעור החובות והמגבלות המוטלות על בעלי שליטה מחד גיסא לבין היקף הסמכויות והמעורבות שנותרו בידיהם מאידך גיסא אינו מאוזן. לשם כך אנו מחדדים תחילה את משמעותה והגדרתה של "שליטה". כהמשך לכך אנו מציגים מקבץ של מגבלות פעולה ואחריות משפטית שהוטלו ברבות השנים על בעלי שליטה בחברות. המגבלות והאחריות הן פרי חקיקה, אסדרה ופסיקה. אנו טוענים כי המגמה הנמשכת להכביד את עולו של הדין על בעלי שליטה ולקצץ את מרחב פעולתם עלולים להוציא את דיני החברות ואת תפקוד שוק ההון משיווי משקל. הכרסום בסמכויות בעלי השליטה מפחית את הביקוש בשוק לשליטה ואת יעילותה של השליטה כמנגנון בקרה על הנהלת החברה. מעבר לכך, אנו טוענים טענה נורמטיבית. טענתנו היא כי הטלת אחריות נצברת על בעלי שליטה מבלי שנותרת בידיהם מבחינה משפטית סמכות רבה לניווט ענייניה של החברה אינה מוצדקת. כשם שאין לקבל סמכות ללא אחריות, כך אין להצדיק אחריות ללא סמכות.לאור זאת, אנו מציעים שני פתרונות אפשריים אשר עשויים לתרום להשבת האיזון ושיווי המשקל הנדרשים בין סמכויות בעלי השליטה לבין אחריותם.
English Abstract: Corporations act through decisions made by human beings who are at the corporate helm. The character to who is considered the most powerful person in the corporation is the controlling shareholder. When a shareholder accumulates a significant percentage of the corporate stock she is considered the decision-maker and the most influential person in the corporation. This mythological power raised concerns that the controlling shareholder might exploit its powers and influence to advance decisions that may harm the corporation and its other investors. As a result, over the years the law has imposed many limitations over the involvement of controlling shareholders’ involvement in the corporate activity and has subjected the controlling shareholders to personal liability for wrongful conduct by them or by the corporations.In this article, we raise the concern that the balance of the scales between curtailing a controlling shareholder’s involvement in the corporation and her personal liability on one hand and the scope of powers and decision-making that remain in her hands on the other hand, has been tipped. In this respect, we first focus on the meaning of the term “control” and its contours. We follow by presenting a list of limitations imposed on the functioning of controlling shareholders’ as well as the personal liability to which the law exposes them. These limitations and personal liability are the cumulative product of legislation, regulation and case law.We posit that the continuing direction of a legal clamp down on controlling shareholders is likely to distort the optimal equilibrium of corporate law and the efficient functioning of the capital market. Limiting the involvement of controlling shareholders in the corporate action and decision-making impairs the market for control and the efficacy of controlling shareholders in mitigating management’s agency costs. Moreover, we argue that normatively there is no justification for imposing liability on controlling shareholders without leaving them with corresponding powers to direct the corporations’ activity. There should be no absolute powers and authority free of legal responsibility. But so is it true conversely: there is no place for responsibility, accountability and liability absent authority and decision-making powers.To address the concerns we raised and their adverse effects we outline two possible solutions that may help rebalance the scales and reach the desirable equilibrium in corporate law.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Eckstein, Asaf and Hahn, David, ?שליטה": פסיחה על שתי הסעיפים או שיווי משקל" Control: Responsibility and Accountability Without Authority (August 24, 2018). צפוי להתפרסם בכתב העת "מחקרי משפט" 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3238052 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3238052

Asaf Eckstein (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

David Hahn

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
267
Abstract Views
1,460
rank
139,551
PlumX Metrics