על החובה של עורך דין למנוע פשע של לקוחו - קריאה לחשיבה מחודשת on Lawyer's Duty to Prevent a Client's Crime – a Call for Rethinking

44 Pages Posted: 25 Sep 2018

Date Written: August 1, 2018

Abstract

תקציר בעברית: המאמר עוסק באיזון הראוי בין החובה המוטלת על עורך דין למנוע פשע עתידי של לקוחו, לפי סעיף 262 לחוק העונשין, לבין החובה המוטלת עליו לשמור על חֶסיון הדברים שמסר לו לקוחו ועל הסודיות שלהם, לפי דיני האתיקה. הוא מותח ביקורת על ההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון, שלפיה מידע שמועבר מלקוח לעורך דינו על אודות עבירה עתידית שהוא עומד לבצע, לעולם אין לו "קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח", במשמעות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין וסעיף 48 לפקודת הראיות, ומכאן שאינו חוסה תחת חסיון עורך דין-לקוח. יתרה מכך, אפילו הייתה ההלכה מוצדקת, נטען במאמר, עדיין היה מקום לבחון אם המידע על אודות העבירה העתידית של הלקוח נופל תחת חובת שמירת הסודיות של עורך הדין, המעוגנת בכלל 19 לכללי האתיקה של עורכי הדין (והרחבה יותר מחובת השמירה על החיסיון). הטענה המרכזית במאמר היא שהעמדה שלפיה על עורך הדין למנוע כל פשע עתידי של לקוחו (לרבות על דרך של פנייה למשטרה) פוגעת יתר על המידה ביחסי האמון בין עורך דין לבין לקוחו. איזון נכון יותר בין הנורמות המנוגדות – החובה למנוע את הפשע של הלקוח מחד גיסא, והחובה לשמור על המידע שהתקבל בעניינו של הלקוח חסוי וסודי מאידך גיסא – יהיה איזון המבוסס בעיקרו על חומרת הפשע העתידי, כך שככלל תוטל על עורך דין חובה לדווח למשטרה רק על פשע עתידי חמור שלקוחו עומד לבצע. לצד זאת, יהיו מקרים שבהם נכון יהיה להחיל על עורך הדין חובת מניעת פשע גם ביחס לפשע עתידי שאינו "חמור" (לפי ההגדרה של "פשע חמור" שמוצעת במאמר), וזאת בעיקר כאשר מדובר באמצעי מניעה פוגעני פחות (מבחינת הפגיעה ביחסי האמון והקִרבה בין עורך הדין ללקוח) מאשר דיווח למשטרה. English Abstract: The Article considers the warranted balance, under Israeli law, of a lawyers' duty to prevent a crime her client might be about to perpetrate, in the one hand, and her duty to keep communication between the client and herself confidential and privileged, on the other hand.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: professional ethics; lawyer-client confidentiality

Suggested Citation

Livnat, Yuval, על החובה של עורך דין למנוע פשע של לקוחו - קריאה לחשיבה מחודשת on Lawyer's Duty to Prevent a Client's Crime – a Call for Rethinking (August 1, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3241930 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3241930

Yuval Livnat (Contact Author)

Refugee Rights Program ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/livnat

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
326
PlumX Metrics