זכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית
The Right of Access the Administration in the Welfare State: The (Non-)Take-Up of Social Rights and the Duty to Make Social Rights Accessible

בניש, א' ודוד, ל' (2018) "זכות הגישה למינהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית. משפט וממשל יט (1) 395 – 427.

33 Pages Posted: 25 Sep 2018 Last revised: 24 Apr 2019

See all articles by Avishai Benish

Avishai Benish

Hebrew University of Jerusalem - The Baerwald School of Social Work and Social Welfare

liron david

affiliation not provided to SSRN

Date Written: January 1, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה עוסק בפיתוח עיוני ורעיוני של זכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה לאור רעיון האזרחות החברתית. מאמר זה נכתב על רקע המציאות הקשה של אי-מיצוי זכויות חברתיות, בישראל ובעולם, כפי שהיא משתקפת בממצאי המחקרים האמפיריים בתחום המדיניות החברתית. ממצאי מחקרים אלה, המוצגים בחלקו הראשון של המאמר, מלמדים על היקפה המשמעותי של בעיית אי-מיצוי הזכויות בכלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות, ועל מאפייני החסמים הניצבים בפני מיצוי זכויות בתחומי הביטחון הסוציאלי, המצויים בליבתה של מדינת הרווחה. יתר על כן, מחקרים אלה מראים כי החסמים הניצבים בפני מיצוי זכויות חברתיות מצויים, רובם ככולם, בממשק שבין האזרח לבין הרשויות של מדינת הרווחה המופקדות על הספקת גמלאות ושירותים חברתיים. לעומת זאת, העיסוק המשפטי במיצוי זכויות התמקד עד היום, רובו ככולו, בנגישותה של המערכת השיפוטית, ולא בזו של המִנהל במדינת הרווחה. תמונת מציאות זו משמשת נקודת מוצא לבחינת הצורך בזכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה, החובות שזכות זו מטילה על הרשויות, וכיווני הפעולה האפשריים למימושה, כחלק מתפיסת האזרחות החברתית.הטענה המרכזית במאמר היא כי יש להכיר בזכותו של כל אדם לממש באופן מלא את הזכויות החברתיות המוקנות לו בחוק כבר בשלב הראשוני מול המִנהל הציבורי. ההכרה בזכות זו תיושם באמצעות הנגשה פרו-אקטיבית של זכויות אלה, תוך הכרה בכך שללא גישה למִנהל של מדינת הרווחה לא תהא משמעות אפקטיבית לזכויות החברתיות המעוגנות בחוק.

חלקו השני של המאמר מציג שלושה אדנים נורמטיביים אפשריים להכרה בזכות זו: הכרה בזכות כחלק מההיבט הפוזיטיבי של שלטון החוק ומהחובה לפעול באופן פרו-אקטיבי להגשמת רצון המחוקק; הכרה בזכות כחלק מהתפיסה שדוגלת בנגישותו של המשפט ורואה בה תנאי חיוני למימוש אפקטיבי של זכויות, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות; והכרה בזכות כחלק מכל זכות חברתית כשלעצמה. בחלק זה של המאמר אנו עומדים אף על תוכנן ומאפייניהן האפשריים של הזכות ושל החובות שהיא מטילה על המדינה, ובכלל זה החובה האקטיבית ליישוג ולהנגשה.אנו מקווים כי התשתית שאנו מניחים במאמר תשמש את המחוקק, את בתי-המשפט ואת מִנהל מדינת הרווחה עצמו כבסיס לפיתוח זכות הגישה למִנהל ולהפנמת החשיבות של מיצוי הזכויות החברתיות כחלק בלתי-נפרד מהמִנהל של מדינת הרווחה.

English Abstract: This article develops the theoretical and conceptual framework of the right to access social services, as part of the notion of social citizenship. It draws attention to the non-take-up of social rights in Israel and in other countries, a hard reality exposed by empirical research studies in social policy. These studies, described in the first part of the article, discuss the widespread phenomenon of non-take-up, especially among marginalized groups. They point to barriers in the interface between citizens and the administration of social services, but the article notes that the legal discourse on the take-up of rights has generally focused on access to the judiciary, not the access gap to social administration. Against this background, the article examines the need to acknowledge the right to access the administration of social services, the duties this right imposes on the state, and the ways by which these duties can be fulfilled. It argues that without such access, there is no effective meaning to social rights. The right should be implemented through proactive outreach efforts to make rights readily available.

The second part of the article proposes three normative pillars for this right: first, acknowledging the right as part of the positive aspect of the rule of law and the obligation to act in a pro-active way to fulfill the legislative will; second, acknowledging the right as part of the access to justice movement and its emphasis on marginalized groups’ accessibility to rights; third, acknowledging the right to access social administration as part of every social right in and of itself. In the article, we present the right and its implications, the duties that derive from it, and the state’s duty to outreach and accessibility. We hope that this framework for the right to access the administration of social services will be used by legislators, courts, and welfare administrations to develop, promote and assimilate the take-up of social rights as part of the welfare state.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Benish, Avishai and david, liron, זכות הגישה למִנהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית
The Right of Access the Administration in the Welfare State: The (Non-)Take-Up of Social Rights and the Duty to Make Social Rights Accessible (January 1, 2018). בניש, א' ודוד, ל' (2018) "זכות הגישה למינהל במדינת הרווחה: על (אי-)מיצוי זכויות חברתיות וחובת ההנגשה של החקיקה החברתית. משפט וממשל יט (1) 395 – 427. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3242426

Avishai Benish (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - The Baerwald School of Social Work and Social Welfare ( email )

Jerusalem
Israel

Liron David

affiliation not provided to SSRN

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
268
rank
405,545
PlumX Metrics