ความรุนแรงในการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีจำหน่ายยาเสพติด (The Violence in the Mistreatment of Drug Addict Women Prisoners)

11 Pages Posted: 13 Sep 2018

See all articles by Jiraporn Choosak

Jiraporn Choosak

Faculty of Social Science, Kasetsart University, Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: january 1, 2018

Abstract

Thai Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงในการจาหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงคดีจาหน่ายยาเสพติดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในการจาหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงคดีจาหน่ายยาเสพติดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ต้องขังหญิงที่มีสามีแล้วในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลใช้ตารางวิเคราะห์เชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยกำหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาระดับความรุนแรงในการจาหน่ายยาเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนก่อนการจำหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 66.5 และเป็นผู้รับไปจำหน่ายด้วยตัวเอง ร้อยละ 65.4 โดยจำหน่ายยาเสพติดเพียงคนเดียวร้อยละ 53.1 และเลือกจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงที่จะจาหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 74.6 ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตัวเองจำหน่ายยาเสพติดโดยใช้พาหนะร้อยละ 67.3 และไม่พกพาอาวุธ ร้อยละ 70.8 ขณะจำหน่ายยาเสพติด โดยเคยใช้สารเสพติดประเภทยาบ้าร้อยละ 66.5 มาก่อนที่จะจำหน่ายยาเสพติด ซึ่งจำหน่ายประเภทยาบ้าเป็นส่วนใหญ่จำหน่ายไม่เกิน 20 กรัม และถูกต้องโทษ 1-3 ปี และถูกปรับ 100,000 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 52.3 โดย จำหน่ายยาเสพติดทุกวันและถูกตัดสินโทษเพราะยาบ้า และถูกจับกุมขณะจาหน่ายยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 70.4 สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัญหาครอบครัวด้านพฤติกรรมเสพยาเสพติด การชักจูงของสามีให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การติดการพนันของสามี การเสพติดแอลกฮอลล์ของสามี และภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงในการจำหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงคดีจาหน่ายยาเสพติด (จำนวนปีที่ถูกต้องโทษ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่รายได้ก่อนต้องโทษ อายุของสามีและปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงในการจำหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงคดีจำหน่ายยาเสพติด (จำนวนปีที่ถูกต้องโทษ) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ ไว้

English Abstract: The purpose of this study is to investigate the Violence in the offenses of the inmates in the base toward the wrong drug case Factors influencing prisoners convicted of drug offenses together with the sample used in warfare ware the women prisoners who have husbands in Correctional Institution for Female Drug Addicts, Klong Luang, Pathum Thani province. The tool used to gather data is questionnaire. For data analysis using basic statistics for example percentage, mean and standard deviation. Analysis results using Descriptive Statistics and testing the hypothesis test using Chi-square with level of significance .05. The study of the violence in the offenses of the sample described as below the major did not plan before selling drugs is 66.5 and the recipient to sell by themselves included selection and distribution to public is not specific. Mostly selftaught in selling drugs and sold as part time. Distribution of drugs did not use the vehicle the percentage is 67.3 and not carry weapon while selling drugs the percentage is 70.8 Mostly used addictive substance of amphetamines before the distribution of drugs the percentage is 66.5 not over 20g, punished 1-3 years, and fine penalty 100,000 THB the percentage is 52.3. Mostly selling every day and convicted because of amphetamine. Included arrested while selling drugs the percentage is 70.4. For hypothesis testing factors present by family problems, persuasion of husbands to do drugs, gambling and alcohol addict of the husbands in related to violence in the mistreatment of women prisoners drug addict (year of sentence) at the significance level.05 according to the hypothesis. On the other hand, age of husband, some family problems are not related to violence in the mistreatment of women prisoners drug addict (year of sentence).

Keywords: Women Prisoners, Drug Addict, Violence

Suggested Citation

Choosak, Jiraporn and Tasanachaikul, Naunjun, ความรุนแรงในการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีจำหน่ายยาเสพติด (The Violence in the Mistreatment of Drug Addict Women Prisoners) (january 1, 2018). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 7, No. 1. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3244618 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3244618

Jiraporn Choosak (Contact Author)

Faculty of Social Science, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd,Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Naunjun Tasanachaikul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
93
PlumX Metrics