לקראת עיצובם של משטרי ממשל תאגידי יחסיים בישראל
Toward Relative Corporate Governance Regimes in Israel

52 Pages Posted: 27 Sep 2018 Last revised: 16 Sep 2019

See all articles by Leon Yehuda Anidjar

Leon Yehuda Anidjar

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law; Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM)

Date Written: September 6, 2018

Abstract

תקציר בעברית: תכליתם של דיני התאגידים המודרניים היא לספק מענה לבעיית הנציג המרכזית הקיימת בשווקים פיננסיים. מקובל לגרוס, כי למבנה התאגיד בשווקים אלה השלכה ישירה על בעיית הנציג המרכזית הקיימת בו. בעיית הנציג השכיחה בדין האנגלו-אמריקני בו מרבית התאגידים מצויים בבעלות מבוזרת מצויה ביחסי הכוחות שבין הנהלת החברה לבעלי מניותיה. בעלי המניות הם הבעלים של התאגיד במובן זה שהם זכאים לרווח השיורי מפעילותו העסקית ולעודפים הנותרים לאחר פירוקו. בהקשר זה, החשש הוא שהמנהלים ינהלו את התאגיד לטובת קידום האינטרסים האישיים שלהם על חשבון קידום האינטרסים של בעלי המניות. ניגוד האינטרסים האמור מחריף לאור פערי המידע בין שני הקהלים הללו. בעיית הפיקוח על התנהלותם של מנהלי החברה אינה קיימת בשווקים עם מבנה בעלות ריכוזי משום שבשווקים אלה לבעלי השליטה יש את האמצעים לפקח על התנהלותם של אלה על מנת שהללו יפעלו לטובת האינטרסים של בעלי השליטה. בעל השליטה השקיע סכום ניכר מהונו ומחזיק נתח גדול מן הזכויות בחברה, לכן יש לו תמריץ לפקח על תהליך קבלת ההחלטות של הנהלת החברה. בעיית הנציג הקיימת בשווקים עם מבנה בעלות ריכוזי באה לידי ביטוי בניגוד האינטרסים שבין בעל השליטה לבעלי מניות המיעוט. בהקשר זה, קיים חשש כי בתאגיד עם בעל שליטה הוא ינצל את מעמדו לפגיעה בתאגיד או בבעלי מניות המיעוט באותם מקרים בהם מתקיימת שונות באינטרסים של הצדדים. במיוחד אמור הדבר כאשר בעל השליטה הוא צד לעסקה עם התאגיד או כאשר מדובר בעסקה של תאגיד עם צד שלישי אשר לבעל השליטה יש בה אינטרס ישיר.

חוק החברות, התשנ"ט-1999 אשר נכנס לתוקף בחודש פברואר 2000 מבקש להתמודד באופן ישיר עם בעיית הנציג שבין בעל השליטה לבין בעלי מניות המיעוט באמצעות קביעת הסדרים שונים אשר נועדו לצמצם את החשש כי בעל השליטה ינצל את מעמדו בחברה לשם פגיעה בטובת החברה או בזכויותיהם של ציבור המשקיעים. בחלוף עשרים שנים מאז חקיקת חוק החברות ועל רקע התמורות המשפטיות והכלכליות החשובות בעולם העסקי בישראל ובעולם בעשורים שחלפו, בשלה העת לבחון מחדש את תקופתם של הנחות היסוד אשר עמדו בבסיס חקיקתם של הוראות חוק החברות לרבות התיקונים השונים בו. מאמר זה מבקש להרים תרומה חדשנית לפיתוחם של דיני תאגידים חדשים לישראל באמצעות פיתוחה של תשתית רעיונית המבקשת לקשור בין עיצובם המחודש של הדינים לבין המאפיינים הייחודיים של החברות הציבוריות בישראל. בחיבור זה ארצה לשכנע כי על המחוקק ובתי המשפט להימנע מקביעת כללים משפטיים אחידים לכלל החברות הציבוריות בשוק ההון המקומי, אלא לפעול ליצירתם של דינים עשירים יותר הלוקחים בחשבון את יחסי הכוחות המדויקים בין בעלי השליטה לבעלי מניות המיעוט, את גודלן של החברות הציבוריות, תחום הפעילות שלהן ותרומתן להגשמת מטרות ציבוריות חשובות. לפיכך, אני מבקש לשרטט מחדש את כללי הממשל התאגידי בישראל באמצעות מודל חדשני שאותו אני מכנה משטרי ממשל תאגידי יחסיים.

מאמר זה נחלק לפרקים הבאים. בפרק א׳ אניח את התשתית העיונית העומדת בבסיס הטענה כי הנחוצה חשיבה מחודשת על כלל דיני התאגידים בישראל. במסגרת זו, אראה מדוע האסדרה הקיימת המחילה כללים אחידים על כלל החברות הציבוריות מבלי לתת את הדעת למאפיינים ולדפוסים הייחודיים שלהם אינה רצויה. בפרק ב' לחיבור זה, אציג את מסגרת החשיבה החדשה של מטרי ממשל תאגידי יחסי ואסביר מדוע אימוצה של מסגרת רעיונית זו נחוצה לאור שיקולי מדיניות שונים. בפרק ג' לחיבור זה, אדון באופן שבו המודל המוצע מסדיר באופן מחודש סוגיות שונות בתחום דיני החברות, כגון: תכלית החברה העסקית וחובת האמונים של נושאי משרה, הליכי בחירתם של דירקטורים חיצוניים, חובת הזהירות וכלל שיקול הדעת העסקי, היקפה של הביקורת השיפוטית על עסקאות עם בעל שליטה ועסקאות מסוג Going Private. לאחר מכן, אציג את מסקנות החיבור.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Anidjar, Leon Yehuda, לקראת עיצובם של משטרי ממשל תאגידי יחסיים בישראל
Toward Relative Corporate Governance Regimes in Israel (September 6, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3245140 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3245140

Leon Yehuda Anidjar (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam School of Management (RSM) ( email )

P.O. Box 1738
Room T08-21
3000 DR Rotterdam, 3000 DR
Netherlands

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
172
Abstract Views
835
rank
175,457
PlumX Metrics