Genel Mahkeme’nin ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Intel Kararı Kapsamındaki Değerlendirmelerine İlişkin Karşılaştırmalı Analiz (A Comparative Study between the Judgment of the General Court and That of the CJEU Considering the Intel Decision)

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2018, Yıl: 31 Sayı: 138, 345-392 (Union of Turkish Bar Association Review, September- October 2018, Year:31 Issue: 131, 345-392)

Posted: 3 Oct 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Hilal Özçelik

Independent

Ali Tunçsav

Independent

Date Written: August 16, 2018

Abstract

Turkish Abstract: İşbu makalede ilk olarak, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Genel Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, Intel Corporation kararındaki değerlendirmeleri özetlenmiş ve bu doğrultuda, ABAD’ın farklılaşan değerlendirmelerine vurgu yapılarak bunların AB ve Türk rekabet hukuku mevzuatında ne gibi değişikliklere neden olabileceği tartışılmıştır. Bu itibarla, özellikle hâkim durumun kötüye kullanılması soruşturmalarında hukuki standardın sağlanması adına rakipler için pazar kapama etkisi oluşturabilme kapasitesinin, somut olayın tüm koşulları göz önünde bulundurularak ve etki unsuruna özen gösterilerek analiz edilmesi gerektiği hususu makale kapsamında tartışılan ana unsurlardandır. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 102. maddesi bu makalenin özünü ve odak noktasını oluşturmaktadır. Makalede ayrıca, Kanun Sözcüsü Nils Wahl’ın görüşü de dikkate alınarak, Intel kararında indirim sistemleri ve ekonomik temelli bir etki analizi hususlarında ortaya koyulan farklı dinamiklerin, Türk rekabet hukuku mevzuat ve içtihadı çerçevesinde ne ölçüde uygulanmış ve uygulanabilir olduğu konusu da tartışılmaktadır. Bu noktada, özellikle, ilgili soruşturmanın Eşit Etkinlikteki Rakip Testi’nin uygulandığı ilk soruşturma olmasına dikkat çekilmiştir. Makalenin sonuç kısmında ise, Intel kararının, Türk rekabet hukuku uygulaması bakımından, hâlihazırda benimsenmiş olduğu üzere etki analizinin kullanılmaya devam edilmesini destekleyici bir karar olduğu gerekçeleri ile birlikte açıklanmaktadır.

English Abstract: The article hereby primarily summarizes the assessments within the decisions of the European Commission, European General Court and the Court of Justice of the European Union regarding the Intel Corporation case. Accordingly the article argues the possible changes that these assessments may lead to within the Turkish and the EU legislation while emphasizing on CJEU’s varying evaluations. In this regard, with a view to ensure legal certainty with regard to investigations involving an abuse of dominance in particular, the necessity of analysing the capacity to establish a market foreclosure over competitors while considering all the circumstances of the case and by giving due regard to the element of effect, is among the main aspects to be argued within the scope of this article. Accordingly, Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union constitutes the essence and the focal point of this article. While also considering the opinion of Advocate General Nils Wahl, it is also argued within the article the extend to which the different dynamics set forth in the Intel decision on rebate schemes and an economic based effects analyses are applied, and applicable, to the Turkish competition law legislation and precedents. It is especially remarked at this stage that the relevant investigation is the first investigation where the As Efficient Competitor Test has been applied. As for the conclusion section of the article, it is explained with its reasoning that the Intel decision necessitates and supports the application of the effects analysis which is already acknowledged under Turkish competition law practice.

Keywords: Intel, Sadakat İndirimleri, Eşit Etkinlikteki Rakip Testi, İktisadi Değerlendirme, Pazar Kapama Etkisi, Intel, Loyalty Rebates, As Efficient Competitor Test, Economic Analysis, Foreclosure Effect

JEL Classification: K21, L40, L41

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Özçelik, Hilal and Tunçsav, Ali, Genel Mahkeme’nin ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Intel Kararı Kapsamındaki Değerlendirmelerine İlişkin Karşılaştırmalı Analiz (A Comparative Study between the Judgment of the General Court and That of the CJEU Considering the Intel Decision) (August 16, 2018). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2018, Yıl: 31 Sayı: 138, 345-392 (Union of Turkish Bar Association Review, September- October 2018, Year:31 Issue: 131, 345-392), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3247493

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Hilal Özçelik

Independent ( email )

Ali Tunçsav

Independent ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
99
PlumX Metrics