การบริหารเงินทุนธุรกิจกุ้งในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Fund Management of Shrimp Business under the Economic Recession)

6 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Arrun Janya

Arrun Janya

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนธุรกิจก้งุ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเน่อื งจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากเกิดโรคระบาดในกุ้งขาวแวนนาไม ที่เริ่มระบาดอย่างหนักในปี พ.ศ.2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคกุ้งตายด่วน หรือที่รู้จักในชื่อของโรค EMS การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละฟาร์ม อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์พื้นทางฐานวิชาการได้นาองค์ความรู้มาประยุกต์ในการจัดการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ แนวทางการเพมิ่ ผลผลิต ราคากุ้งจะเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศถ้าสินค้ามีปริมาณมาก จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ การปรับระดับการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตที่ทา ให้ต้นทุนเพมิ่ เท่ากับรายได้เพมิ่ ด้วยการวัดผลงานเชิงดุลยภาพให้กับผู้ประกอบการเลี้ยงก้งุ ขาวแวนนาไมในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดี

English Abstract: This is a part of the research about the financial management of shrimp farming businesses during economic recession. White shrimp (Litopenaeus Vanamei) farming businesses in Thailand have been in trouble since a massive epidemic in 2012, especially for the Early Mortality Syndrome (EMS) which effects are fatal to young shrimp. White shrimp farming’s operation generally depends on each farm’s environment and its various problems. However, if entrepreneurs can apply all knowledge and theory of the white shrimp farming, it could make this business achieve maximum efficiency in farming management. With the management concept to increase productivity, the shrimp price will change depending on supply and demand in both the global and domestic markets. If there are many products in the market, the ethic of the business operation is to change the levels of production and turn to use production factors that make the increasing production cost equal to the increasing income. By supporting this, there should be a good Balance Scorecard performance to help entrepreneurs of white shrimp farming businesses in the South of Thailand.

Keywords: Administration, Capital, Pacific White Shrimp Business, Recession

Suggested Citation

Janya, Arrun, การบริหารเงินทุนธุรกิจกุ้งในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Fund Management of Shrimp Business under the Economic Recession) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260647 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260647

Arrun Janya (Contact Author)

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand ( email )

17/1 M.6 Chumco, Pathiw
Chumphon 86000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
82
PlumX Metrics