การบริหารเงินทุนของธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์น้ำในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Administrative Capital of the Business of Pharmaceutical Raw in Recession)

6 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Chokchai Sudjit

Chokchai Sudjit

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก พ.ศ.2551-2555 เป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจทัว่ โลกที่ชัดเจนจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจทักประเภท โดยเฉพาะอย่างยงิ่ บริษัทผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์น้าซึ่งจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สา คัญของประเทศไทย ทาให้ธุรกิจจาหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์น้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นการบริหารเงินทุนของธุรกิจจา หน่ายเวชภัณฑ์สัตว์น้าในภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงจาต้องมีการกาวางแผนกลยุทธ์จะสามารถช่วยให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการกาหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายและการเพมิ่ รายได้เพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

English Abstract: The world’s economic recession between 2008 and 2012 had a massive effect on every type of business, especially to an aquatic animal industry which is a major export product of Thailand. The medical supply industry in aquaculture was also affected by this recession, therefore, the financial management of aquaculture industries during the recession should have set their strategy plans to help predict situations in the future. In order to deal with short term troubles and survive during a business drought, there should be a circulating fund policy that is suitable for both short and long-term situations in order to plan and predict the financial status, manage the expense budget and increase income during a recession.

Keywords: Administration, Capital, Business of Pharmaceutical Raw, Recession

Suggested Citation

Sudjit, Chokchai, การบริหารเงินทุนของธุรกิจจำหน่ายเวชภัณฑ์สัตว์น้ำในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Administrative Capital of the Business of Pharmaceutical Raw in Recession) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260670 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260670

Chokchai Sudjit (Contact Author)

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Thailand ( email )

17/1 M.6 Chumco, Pathiw
Chumphon 86000
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
79
PlumX Metrics