วิธีการสืบสานประเพณีบวชควายฮ้า ชุมชนบ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (Inheritance Methods of the 'Buad Kwai Ha' Tradition in Ban Maed Community, Chiang Khwan, Chiang Khwan, Roi Et)

8 Pages Posted: 11 Oct 2018

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสืบสานประเพณีบวชควายฮ้า ชุมชนบ้านแมด ตาบลเชียงขวัญอาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามากา หนดแนวทางในการส่งเสริมการสืบสานประเพณีบวชควายฮ้า ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลทสี่ า คัญจานวน 20 ราย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านแมด แล้วทาการจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีบวชควายฮ้าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการทา ไร่ทา นาของชาวบ้านเป็นการขอฝนเพื่อทานาซึ่งชาวบ้านยังคงมีความเชื่อถือและศรัทธาในประเพณี ประเพณีบวชควายฮ้าเป็นประเพณีที่ปลูกฝังให้ลูกหลานตระหนักถึงความเป็นคนไทยอีสานเป็นประเพณีที่ทา ให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจมีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นประเพณีที่สนุกสนานเพลิดเพลินมีความผูกพันต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สาคัญที่สุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการสืบสานประเพณี โดยพ่อแม่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ชุมชนบ้านแมดมีการจัดงานประเพณีอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งชมรมปราชญ์ท้องถนิ่ มีการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมงานมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชนมีการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถนิ่ มีการจัดเวทีให้ปราชญ์ท้องถนิ่ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานในประเพณีบวชควายฮ้า

English Abstract:The research aims at studying the inheritance methods of the “Buad Kwai Ha” (buffalo ceremony) tradition in Ban Maed Community, Chiang Khwan, Chiang Khwan, Roi Et before elaborating the findings into the guidelines for promoting the tradition's inheritance methods to achieve further sustainability. Implementing the qualitative methodology, the researcher conducted an in-depth interview from 20 key informants comprising the local scholars of Ban Maed Community. The data were later classified for analyzing and synthesizing using the expressive methods. It shows that the Buad Kwai Ha tradition is related to the villagers' agricultural works in which they rely on it when praying for the rain to help with their farming activity. This shows the local residents' dependence and faith in the tradition. Also, Buad Kwai Ha helps plant the northeastern-Thai spirit in the younger generation's hearts as well as creating their peace of mind. Furthermore, the tradition itself reflects the act of gratefulness towards those with kindness for others. Fun and pleasant, the tradition of Buad Kwai Ha celebrates the bond within the family institute which is the most important factor in teaching the body of knowledge for the inheritance of the tradition and its essence with the parents passing on the knowledge to the next generation by acting as a good role model. Ban Maed Community regularly organizes the tradition with the included activities such as the Local Scholars Club, joint meetings for preparations, information-sharing via the community's broadcasting station as well as establishing the Studies Center for local culture and tradition in order to connect the data between cultural networks.

Keywords: Inheritance Methods, Buad Kwai Ha, Ban Maed Community

Suggested Citation

Sreejun, Chatree, วิธีการสืบสานประเพณีบวชควายฮ้า ชุมชนบ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด (Inheritance Methods of the 'Buad Kwai Ha' Tradition in Ban Maed Community, Chiang Khwan, Chiang Khwan, Roi Et) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260673 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260673

Chatree Sreejun (Contact Author)

Khon Kaen University ( email )

23 Moo 16 Mittapap Rd
Nai-Muang, Muang District 40002
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
64
PlumX Metrics