การยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของนิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Acceptance of the Establishment of Legalized Casino by the Political Science Graduate Students Faculty of Social Sciences, Kasetsart University)

14 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Manawat Boontawirot

Manawat Boontawirot

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Kovit Wongsurawat

Kasetsart University

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล และปัจ จัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม กับการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยตัวอย่าง มีจานวน 144 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จานวน 227 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สา หรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคสแควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสถานภาพ ของแต่ละบุคคล และปัจจัยด้านสงิ่ แวดล้อม ที่มีผลต่อการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย หรือ ตัวแปรตาม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1) ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพนัน ยอมรับการเข้าบ่อนการพนันของเพศชายมากกว่าเพศหญิง และผู้ที่เข้าไปในบ่อนการพนันต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ในด้านนโยบายของรัฐ การนาเสนอข่าวของสื่อ ส่วนใหญ่มีการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง 2)ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นความคิดเห็นยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย 3) ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน มีผลต่อการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ เพศ อายุของผู้ที่เข้าไปในบ่อนการพนัน นโยบายของรัฐ การนาเสนอข่าวของสื่อ มีผลต่อการยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย

English Abstract:The purposes of this research were 1) to study the acceptance of establishment of legalized casino, 2) to study personal status of the individual and environmental factors influencing on legalized casino acceptance, 3) to study the relationship between environmental factors and legalized casino acceptance. In this research, the samples consisted of 144 graduate students which were randomly selected from 227 students in the Faculty of Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Kasetsart University. This research is qualified as a quantitative research. The questionnaires were used as an instrument, and the data from the survey of the experimental groups were evaluated by a computer program. Percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square Test were employed for the analysis of the relationship between the independent variables which consisted of personal status of the individual and environmental factors influencing on legalized casino acceptance or dependent variable. The research shows statistically significant difference at 0.05. The results of this research were as follow: 1) Most of the samples were female who have experienced on gambling. Those revealed that going gambling in men was more acceptable than in women, and 18 years olds up was legalized. Casino had to be located outside of town. In terms of government policy and news publicity of mass media, casino was moderately accepted. 2) Personal status factors of the individual which are gender and gambling experience influenced by the legalized casino acceptance. 3) Majority of samples are accepted gambling to be legal. 4) Environmental factors which are gender, age of gambler, government policy, and news publicity of mass media influenced by the legalized casino acceptance.

Keywords: Acceptance, Establishment, Legalize, Casino, Graduate Student, Political Science

Suggested Citation

Boontawirot, Manawat and Wongsurawat, Kovit, การยอมรับบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของนิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Acceptance of the Establishment of Legalized Casino by the Political Science Graduate Students Faculty of Social Sciences, Kasetsart University) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260679 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260679

Manawat Boontawirot (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Kovit Wongsurawat

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
77
PlumX Metrics