ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานบริษัทในอาคารซันทาวเวอร์ส (The Opinion towards Social Network Services of the Employees at Suntowers Building)

10 Pages Posted: 10 Oct 2018

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจปัจ จัยส่วนบุคคลที่มีผลกับความคิดเห็นต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานในอาคารซันทาวเวอร์ส 2) เพื่อศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานในอาคารซันทาวเวอร์ส 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์กับความคิดเห็นต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานในอาคารซันทาวเวอร์ส ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงานในอาคารซันทาวเวอร์ส จานวน 351 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สา หรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตัวอย่าง อยู่ในระดับสูง ความคิดเห็นต่อการให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นต่อการใช้บริการที่ส่งผลกระทบด้านบุคคล อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับตาแหน่งและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมไม่แตกต่างกัน และพบว่าความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

English Abstract: The purpose of this research were 1) to study personal factors that can affect opinion toward social network usage of employees at Suntowers Building 2) to study Social Network usage of employees at Suntowers Building, and 3) to compare knowledge and understanding related to Social Network laws and opinion of employees at Suntowers Building towards Social Network usage. The research population was 351 employees at Suntowers Building. The statistical tool for data gathering was questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient by setting the statistical significance level at 0.05. The research result showed that the overall knowledge of samples related to social network laws and the opinion towards Social Network services were high. The opinion of social network usage that affects society was moderate and the opinion of social network usage that affects individual was low. The hypothesis testing was found that there was no difference in opinion toward social network usage among samples with different gender, age, education level, marital status, occupation and monthly income. Also, overall knowledge related to social network laws correlated to the opinion of social network usage at 0.05 statistically significant level.

Keywords: Opinion, Social Network, Suntowers Building

Suggested Citation

Phaethong, Chomduang and Banchuen, Jatuporn, ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานบริษัทในอาคารซันทาวเวอร์ส (The Opinion towards Social Network Services of the Employees at Suntowers Building) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260683 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260683

Chomduang Phaethong (Contact Author)

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Jatuporn Banchuen

Kasetsart University ( email )

Kasetsart University
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
88
PlumX Metrics