การเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (The Readiness Preparation of the Ministry of Agriculture and Cooperatives for Entering the ASEAN Community: A Study of the Personnels of the Office of Agricultural Economics Opinion)

12 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Pimpa Tankul

Pimpa Tankul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Manitpol Urabunnuanchat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในความคิดเห็นของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นบุคลากรสา นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต่อการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ บุคลากรสา นักงานเศรษฐกิจการเกษตร จา นวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสา เร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์การจาแนกแบบพหุในการทดสอบสมมุติฐาน ทัง้ นี้กาหนดระดับนับสาคัญทางสถิติไว้ที่.05 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสา นักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร และด้านทรัพยากรเกษตร สาหรับปัจ จัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากร มีแต่เพียงระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากรสา นักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนปัจจัยด้านงาน พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากรสา นักงานเศรษฐกิจการเกษตร การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากรสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรไม่มีทักษะภาษาเพื่อนบ้านเป็นปัญหามากที่สุด

English Abstract: The purpose of this research was to study the level of Readiness Preparation of the Ministry of Agriculture and Cooperatives for Entering the ASEAN Community: Factors which related to the above and the Personnels of the Agricultural Economics Opinion for Entry in to ASEAN Community. Including to study a problems and obstacles for the Readiness Preparation of the Ministry of Agriculture and Cooperatives for Entering the ASEAN Community. The sample of this research is Personnels of Office of Agricultural Economics. 250 persons questionnaire were used for collecting data, Analysis by package, Percentage, mean, Analysis of Variance and Multiple Classification Analysis. The level of statistical significance was set at .05. The results of this research found that the personnels of the Office of Agricultural Economics about preparation of the Ministry of Agriculture and Cooperatives opinion for Entering the ASEAN Community was at high level. In terms of human resource, development strength of the Agricultural sector and agricultural resources. Together with personal factors, it was found that gender, age, position, affiliation and agency operational period are no relations with personnel opinion. But the only level of education associated with the opinion of the Office of Agricultural Economics staffs to prepare of the Ministry of Agriculture and Cooperatives to gain access to the ASEAN community is related to the ideas of staffs Office of Agricultural Economics statistical significant was at the level of.05. Towards the sample of comments about the problems and obstacles was at high level in the preparation of the Ministry of agriculture and cooperatives to enter the ASEAN community. In conclusion they realized that the personnels and the farmers had no skill with each other, especially their neighbouring language and technology are both the most problem.

Keywords: Readiness Preparation, Ministry of Agriculture and Cooperatives, ASEAN Community

Suggested Citation

Tankul, Pimpa and Chunnapiya, Supatra and Urabunnuanchat, Manitpol, การเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (The Readiness Preparation of the Ministry of Agriculture and Cooperatives for Entering the ASEAN Community: A Study of the Personnels of the Office of Agricultural Economics Opinion) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260686 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260686

Pimpa Tankul (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Manitpol Urabunnuanchat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
69
PlumX Metrics