การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา: ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (The Enhancing Twelve Values of General Prayuth Chan-ocha Government: A Study of the Participation Teachers in the School of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 4)

9 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Tisnan Suasat

Tisnan Suasat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Manitpol Urabuinnuachat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครูในการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้คือ ครูโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสา นักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จา นวน 226 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทา การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสา เร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์จาแนกพหุ พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ความคาดหวังจากการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการและการสนับสนุนจากผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยม 12 ส่วนปัจ จัยด้านบุคคลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการไม่มีความกับความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครู อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05

English Abstract: The objectives of this research were to study level of the enhancing and factors related to participation of teachers in the School of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 4. The sample consisted of 226 teachers. Questionnaire was an instrument in collecting data and then analyzed by the statistic packaging program. Statistic tools in the data analysis were Percentage, Mean, Statistical Deviation, Analysis of Variation (ANOVA) and (Multiple Classification Analysis: MCA) with statistical significance level of.05. The result show medium of the enhancing Twelve Values of General Prayuth Chan-ocha government: A Study of the of participation Teachers in the School of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 4 knowledge about civics, perception about the 12 values, expectations enhancing values 12 commandments and support executive participation in enhancing Twelve Values of General Prayuth Chanocha Government relationships: were statistical significance at.05. However sex, age, education, courses taught, governor age, do not affect towards participation enhancing twelve values.

Keywords: Participation, Enhancing Twelve Values, Teachers in School of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 4

Suggested Citation

Suasat, Tisnan and Chunnapiya, Supatra and Urabuinnuachat, Manitpol, การเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา: ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 (The Enhancing Twelve Values of General Prayuth Chan-ocha Government: A Study of the Participation Teachers in the School of Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 4) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260692 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260692

Tisnan Suasat (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Supatra Chunnapiya

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Manitpol Urabuinnuachat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
83
PlumX Metrics