การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (Participation of People in Local Development: A Study of the Opinion of Sub-district Administrative Organization Officers, Mueang District, Ratchaburi Province)

8 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Pattareya Ploypai

Pattareya Ploypai

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Juthatip Klaitabtim

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Supatra Junnapiya

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถนิ่ ตามความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2) ปัจ จัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีและ 3) ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารสว่ นตาบล อา เภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจานวนทัง้ สิ้น 135 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสา เร็จรูปในการประมวลผล สา หรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์จาแนกพหุ โดยกาหนดนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานองค์การบริหารสว่ นตาบลในอา เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจ จัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ในงานพัฒนาท้องถิ่น ส่วนระดับการศึกษา ตาแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถนิ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพนักงาน สา หรับการดาเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถนิ่ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05

English Abstract: This research aimed to study 1) level of people participation in local development according to the opinion of Sub-district Administrative Organization Officers, Mueang District, Ratchaburi Province, 2) factors related to people participation in local development according to the opinion of Sub-district Administrative Organization Officers, Mueang District, Ratchaburi Province, and 3) problems and obstacles about people participation in local development according to the opinion of Sub-district Administrative Organization Officers, Mueang District, Ratchaburi Province. The population was 135 Sub-district Administrative Organization Officers. Questionnaire was used as a tool to collect data and then analyzed by using social computer program. Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, analysis of variance and multiple classification analysis at the.05 level of significance. The research found that sample had opinion towards people participation at middle level, while they had opinion at highest level in management and natural resources and environmental conservation aspect. Hypothesis testing, found that gender, experience had relations with the opinion while level of education, position and duration of local development practicing had no relations with the opinion of Sub-district Administrative Organization Officers. For participation promotion procedure, learning procedure provided for people and people participation stimulation had relations with opinion of Sub-district Administrative Organization Officers.

Keywords: Participation, Local Development, Sub-district Administrative Organization Officer

Suggested Citation

Ploypai, Pattareya and Klaitabtim, Juthatip and Junnapiya, Supatra, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (Participation of People in Local Development: A Study of the Opinion of Sub-district Administrative Organization Officers, Mueang District, Ratchaburi Province) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260697 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260697

Pattareya Ploypai (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Juthatip Klaitabtim

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Supatra Junnapiya

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
82
PlumX Metrics