ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The People’s Opinion toward the Public Service of Plaibang Subdistrict Municipality, Bang Kruai District, Nonthaburi Province)

8 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Achiraya Chimpoog

Achiraya Chimpoog

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Juthatip Klaitabtim

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU)

Supatra Junnapiya

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง จานวน 396 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทา การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสา เร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปร และการวิเคราะห์จาแนกพหุ โดยกาหนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความเห็นว่าบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลปลายบางตรงกับความต้องการในระดับมากและการปรับปรุงบริการสาธารณะในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านตรงกับความต้องการของประชาชน อายุ ระดับการศึกษา การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนด้านการปรับปรุงบริการสาธารณะ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบริการสาธารณะมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

English Abstract: The objectives of this research were to study the level of the people’s opinion toward the Public Service of Plaibang Subdistrict Municipality, Bang Kruai District, Nonthaburi Province. The sample consisted of 396 people in the municipality. Questionnaire was an instrument in collecting data and then analyzed by the statistic packaging program. Statistic tools in the data analysis were Percentage, Mean, Statistical Deviation, Analysis of Variation (ANOVA) and (Multiple Classification Analysis: MCA) with statistical significance level of .05 The results showed the public opinion of the service of Plaibang Subdistrict Municipality, emphasized the needs of the people in a high level. The hypothesis testing found age, educational level, receiving the news and understanding about the public service had a relationship with the public opinion to the service of Plaibang Subdistrict Municipality in the needs of the people were statistical signifcance at.05. The age, education level, occupation, length of time living in the area, receiving the news about public service had a relationship with the public opinion to the service of Plaibang Subdistrict Municipality in the improving of the public service were statistical significance at.05.

Keywords: People’s Opinion, Public Service, Plaibang Subdistrict Municipality, Bang Kruai District, Nonthaburi Province

Suggested Citation

Chimpoog, Achiraya and Klaitabtim, Juthatip and Junnapiya, Supatra, ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (The People’s Opinion toward the Public Service of Plaibang Subdistrict Municipality, Bang Kruai District, Nonthaburi Province) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260988 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3260988

Achiraya Chimpoog (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Juthatip Klaitabtim

Kasetsart University - The Political Science Association of Kasetsart University (PSAKU) ( email )

Kasetsart University
Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Supatra Junnapiya

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
71
PlumX Metrics