ประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวและความเชื่อมัน่ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการ ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (The Effectiveness of the Integrated Agricultural Settlement Project for Rice and Farmer Trust toward Project Management in Khumpra, Hua Taphan, Amnat Charoen)

9 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Somjet Buatip

Somjet Buatip

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Chiocharn Arsuwattanakul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยในครัง้ น้มี ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว ตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ และระดับความเชื่อมัน่ ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว ตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพี่ อเกษตรกรรมและหน่วยงานบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว ตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตร บูรณาการข้าวและความเชื่อมัน่ ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว ตัวอย่างคือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558 จานวน187 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณแบบขัน้ ตอน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดค่านัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความเชื่อมัน่ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว อยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า1) การฝึกอบรม การสนับสนุนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน ความคาดหวังของเกษตรกร และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอา นาจเจริญ โดยเป็นตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 65.5 2) ประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการ ข้าว มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมัน่ ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าว อย่างมีนัยสา คัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

English Abstract: The objectives of the research were 1) to study the effectiveness of the Integrated Agricultural Settlement Project for Rice and Farmer Trust toward project management in Khumpra, Hua Taphan, Amnat Charoen 2) to study factors influencing the effectiveness of this project and 3) to study the relationship between the effectiveness of the project and farmer trust toward project management. Sample size composed of 187 persons selected from farmers in this project. Data were collected by questionnaires and analyzed by statistical software. Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression analysis and Pearson’s product moment correlation coefficient at the.05 level of significance. The results of the research found that the effectiveness of the project was at the moderate level while farmer trust toward this project management were at the high level. Hypothesis testing revealed that factor influencing the effectiveness of the project were training program, budgetary and infrastructure support, farmer expectation and farmer participation in this project were at the.05 level of significance. Moreover effectiveness of the project was associated with farmer trust toward project management were at the.05 level of significance.

Keywords: Project Effectiveness, Farmer Trust, Integrated Agricultural Settlement Project for Rice

Suggested Citation

Buatip, Somjet and Arsuwattanakul, Chiocharn, ประสิทธิผลของโครงการนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวและความเชื่อมัน่ของเกษตรกรที่มีต่อการจัดการโครงการ ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (The Effectiveness of the Integrated Agricultural Settlement Project for Rice and Farmer Trust toward Project Management in Khumpra, Hua Taphan, Amnat Charoen) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3260996

Somjet Buatip (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Chiocharn Arsuwattanakul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
42
PlumX Metrics