ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 3 (Organizational Commitment and Performance Effectiveness of Bangkok Bank Public Company Limited Employees: 3rd Central Cluster)

11 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Piyanart Budrat

Piyanart Budrat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Chiocharn Arsuwattanakul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความผูกพันองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 3 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 3 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จา กัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 3 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภาคกลาง 3 จานวน 279 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิและหาสัดสว่ น การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสา เร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันองค์การและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพอยู่ในระดับสูง การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงาน ได้แก่ ความพึงพอใจในการทา งาน บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และค่านิยมหลักขององค์การ นอกจากนั้นยังพบว่า ความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ.05

English Abstract: The objectives of the research were 1) to investigate organizational commitment and performance effectiveness of Bangkok Bank Public Company Limited employees: 3rd Central Cluster 2) to study factors relating with organizational commitment of employees and 3) to study the relationship between organizational commitment and performance effectiveness of employees. The sample size consisted of 279 persons selected from employees in the 3rd Central Cluster by proportional stratified random sampling random sampling. Data were collected by questionnaire and analyzed by statistical software. Statistical tools employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient at the.05 level of significance.The results of the research found that organizational commitment and performance effectiveness of employees were at high level. Hypothesis testing revealed that factors relating with organizational commitment were job satisfaction, organizational climate, transformational leadership and core values of organization at the.05 level of significance. Moreover, organizational commitment had relationship with performance effectiveness of employees at the.05 level of significance as well.

Keywords: Organizational Commitment, Performance Effectiveness, Bangkok Bank Public Company Limited Employees

Suggested Citation

Budrat, Piyanart and Arsuwattanakul, Chiocharn, ความผูกพันต่อองค์การกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง 3 (Organizational Commitment and Performance Effectiveness of Bangkok Bank Public Company Limited Employees: 3rd Central Cluster) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3261003 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261003

Piyanart Budrat (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Chiocharn Arsuwattanakul

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
230
rank
373,171
PlumX Metrics