ประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปื นใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก (The Effectiveness of the Sufficiency Economy Learning Center at 104th Artillery Battalion Somdet Phra Ekathotsarot Camp, Phitsanulok Province)

10 Pages Posted: 11 Oct 2018

See all articles by Papawarin Pitharat

Papawarin Pitharat

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Nitaya Ngernprasertsri

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand

Date Written: October 1, 2015

Abstract

Thai Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง คือ กาลังพลในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จานวน 198 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกา หนดค่านัยสา คัญทางสถิติไว้ที่ระดับ.05และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากกาลังพลที่ดูแลการดาเนินงานและปฏิบัติงานประจาในศูนย์การเรียนรู้ฯจานวน 22 คน และนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เนื้อหา ผลจากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน คือ ข้อมูลเชิงปริมาณในภาพรวมและรายด้านพบว่า มีระดับของประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการพัฒนา และด้านความสามารถในการปรับตัว ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ฯในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้นาศูนย์การเรียนรู้ฯ การมีส่วนร่วมในงาน และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับสูงที่ระดับนัยสา คัญ.01

English Abstract: The purpose of this research was to study the effectiveness of the sufficiency economy learning center at 104th Artillery Battalion Somdet Phra Ekathotsarot camp, Phitsanulok province and to study the factors related to the effectiveness of this center. This is a mixed research design includes quantitative research and qualitative research. The subjects in quantitative research were 198 soldiers in 104th Artillery Battalion. Instrument was questionnaires. The data were analyzed by using statistical method: percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient. The statistical level of significance was set at.05 level. The subjects in this qualitative research were 22 soldiers who operated and maintained the projects in this center. Instrument was interview and analyzed by content analysis. The result of this quantitative research revealed that the effectiveness of this center was at the maximum level in overall and individual aspects. Individual aspects had mean scores from the highest to the lowest as follows: productivity, efficiency, satisfaction development and adaptiveness. The results of this qualitative research were consistent. The statistical hypothesis testing found transformational leadership of the head of this center, job participation and learning organization were positive and high correlated with the effectiveness of this central at.01 level.

Keywords: Effectiveness, Transformational Leadership, Job Participation, Learning Organization

Suggested Citation

Pitharat, Papawarin and Ngernprasertsri, Nitaya, ประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปื นใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก (The Effectiveness of the Sufficiency Economy Learning Center at 104th Artillery Battalion Somdet Phra Ekathotsarot Camp, Phitsanulok Province) (October 1, 2015). Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, Vol. 4, No. 4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3261060 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3261060

Papawarin Pitharat (Contact Author)

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Nitaya Ngernprasertsri

Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Thailand ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
68
PlumX Metrics